Производствен имот

Начална цена: 124080.00 лв. Покажи в EUR

590 кв.м., ДОБРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 08:30
Публикувана на: 07.10.2019 11:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Добрич, ул. "Калиакра", местност "Промишлена зона Север", с идентификатор 72624.610.16 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-4248/04.04.2014 г. на Началника на СГКК - Добрич, с площ: 590 /петстотин и деветдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за дърводобивната и дървообработващата промишленост, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7089, квартал: 18, парцел: III, при съседи: 72624.610.21, 72624.610.148, 72624.610.722, 72624.610.736, 72624.610.735, ведно с построените в имота Сграда с идентификатор 72624.610.16.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, шест, точка, едно/ със застроена площ от 292 /двеста деветдесет и два/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, Сграда с идентификатор 72624.610.16.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, шест, точка, две/ със застроена площ от 47 кв. /четиридесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда и Сграда с идентификатор 72624.610.16.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, шест, точка, три/ със застроена площ от 69 /шестдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за обществено хранене, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Описание: Поземлен имот с идентификатор 72624.610.16 - Дворното място е разположено на равен терен, с правилана правоъгълна форма, ограден от запад с метална ограда-метална мрежа на колове, от останалите три страни за ограда служат стените на трите сгради построени в имота. Подходът към имота е по асфалтова улица. Дворното място е снабдено с ВиК и ел. - трифазна инсталации. Незастроената земя представлява бетонова площадка, стопанисва се. Дърводелска работилница със ЗП- 288,00 кв.м. Сградата е с идентификатор 72624.610.16.1, едноетажна, масивна, с правилна правоъгълна форма, ситуирана в североизточния край на дворното място. На изток граничи със сградата от съседния имот, на юг граничи със сграда 2 и 3 от същия имот, на запад граничи със сушилня за дървесина и на север граничи с промишлен имот 72624.610.736 . Има изградена топла връзка със сграда 2 и 3 в югозападния си край. Цялата дължина на сградата на север и изток служи за ограда на дворното място. Подход към дърводелската работилнца е от юг и север от към сушилня и двор. Обособени са два вход-изхода за материали и готова продукция. Състоянието на сградата към момента на огледа е следното: Конструкция – масивна с частични стоманобетонови елементи, Покривна конструкция – скатен със стоманобетонови елементи и светла част по цялата дължина на халето, Стени - смесен зид от тухла и нагоре панели, стени преградни-тухлени, измазани с циментова гладка мазилка, Под – бетон с d=0,15 м. покрит с мозайка, Дограма – метална за врати и прозорци, Инсталации - трифазен ток, Година на въвеждане в експлоатация 1975г. Сградата в момента на огледа се ползва за дърводелска работилница, състояща се от едно основно хале с височина от 7,50 м. в средата. В просторното хале в югозападния край е ситуирано помещение – офис с под-мозайка, стени и таван-гипскартон, дограма дървена. В североизточния край е изграден навес с две стени - стените на сградата и покрив с дървена конструкция. До навеса в северозападния край на халето е ситуиран масивен саркофаг изграден от циментови блокчета, в който е поместен котела на твърдо гориво, част от инсталацията към сушилнята за дървесина. Промишлена сграда със ЗП-47 кв.м. Сградата е с идентификатор 72624.610.16.2, едноетажна с височина – 3,00м., под бетон, две масивни стени-тухлените зидове на съседните сгради, покрив-метална конструкция, покрита с ламарина. На юг стената е с метална конструкция, метални портални врати, осигуряващи достъп до всички сгради в имота. Навесът не е снабден с ел. и ВиК инсталации, ползва се по предназначение. Година на построяване – 1985г. Пристройка ООХ със ЗП-67,45 кв.м. Сградата е с идентификатор 72624.610.16.3, едноетажна, масивна с под бетон, дървена конструкция за стени и скатен покрив. Покривът е с дървен гредоред, покрит с платна ондулин. Подът е покрит с теракот, стените и таванът са дървени, дограмата също дървена. Сградата се състои от търговска зала, кухня и сервизно помещение. Вход към сграда от югозапад и от югоизток. Сградата е снабдена с ел. и Вик инсталации, не се ползва по предназначение, ползва се за съблекалня и битовка. Година на построяване 1992г. Сушилня за дървесина. Съоръжението за сушене на дървесина е двукомпонентно, състоящо се от сушилна камера и котел. Котелът на твърдо гориво е разположено в сграда с идентификатор 72624.610.16.1, монтиран върху бетонов постамент, като е отделен от основното помещение с масивни стени, без покрив. Защитният саркофаг е изграден от циментови блокчета, врата единична метална. Вторият компонент на съоръжението е разположен в североза падната част на поземления имот до западната стена на сградата с идентификатор 72624.610.16.1 и представлява камера за изсушаване, изградена от термопанели. Размерите на камерата са 600х600х500см. по измерване, с под-бетон, стени и таван-термопанели, врати-портални от термопанели, връзка с котелна инсталация, посредством тръбна разводка, преминаваща през стената на сграда с идентификатор 72624.610.16.1. Съоръжението, по данни заснети на котела е българско производство на “КЛИМАТЕТ“ гр. Пазарджик. В момента на огледа инсталацията за сушене на дървесина е в експлоатация и добро състояние. По данни на собственика, годината на въвеждане в експлоатация на сушилнята е 2009г. Към датата на огледа не са представени документи за придобиване, монтаж и въвеждане в експлоатация. Предвид обстоятелството, че недвижимият имот, представлява дърводелска работилница /по документ за собственост/, а на място се установи, че сградата се използва по предназ начение – за дърводелски цех, така изграденото съоръжение обслужва основното предназначение на сградата с идентификатор 72624.610.16.1. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №75, том 7, дв.вх.рег.№16486/20.11.2008 г. за сумата от 96370 лв., Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №96, том 3, дв.вх.рег.№8936/19.08.2013 г. по изпълнително дело №20137370401527, Законна ипотека, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №138, том 1, дв.вх.рег.№16485/20.11.2008 г. за сумата от 56330 лв., учредена върху сграда с идентификатор 72624.610.16.1, Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №40, том 4, дв.вх.рег.№10246/02.11.2017 г., наложена върху Сграда с идентификатор 72624.610.16.1.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276