Къща

Начална цена: 79200.00 лв. Покажи в EUR

434 кв.м., Звездица
УЛ. КАСИОПЕЯ 66

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 09:30
Публикувана на: 07.10.2019 13:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20107110401202 Изходящ №: 24359 / 18.09.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  14.10.2019 г. до 14.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 14.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото БОЙКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ и ИЛИАНА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20107110401202 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30497.501.855 /три нула четири десет седем точка пет нула едно точка осем пет пет/ с площ от 460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м., със стар № 801 /осемстотин и едно/, образуван от бивш Урегулиран имот с № ХV - 622 /петнадесет римско тире шестстотин двадесет и две арабско/,попадащ в квартал 23 /двадесет и три/ по плана на с. Звездица, община Варна, област Варна, улица "Касиопея" № 66 /шестдесет и шест/, при граници по документ за собственост: улица, улица, поземлен имот с № 800 и поземлен имот с № 802, а по кадастрална скица при съседи: 30497.501.856, 30497.501.804, 30497.501.824, 30497.501.857, ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 30497.501.855.1 /три нула четири десет седем точка пет нула едно точка осем пет пет точка едно/ със застроена площ по кадастрална скица 103 /сто и три/ кв.м., състояща се от: първи етаж, с площ от 116 /сто и шестнадесет/ кв.м., състоящ се от три стаи, хол с кухня, тоалет с баня и коридор, втори жилищен етаж, с площ 128 /сто двадесет и осем/ кв.м., състоящ се от стълбище, три стаи, хол с кухня, тоалет с баня, коридор и три тераси, тавански етаж с площ 87 /осемдесет и седем/ кв.м., и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 300 000 /триста хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  79 200.00 лв. (седемдесет и девет хиляди и двеста) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  14.10.2019 г. до 14.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  14.10.2019 г. до 14.11.2019 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20107110401202. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  14.10.2019 г. до 14.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 15.11.2019 г. от 09.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3766
  • Продажба на МПС: 230
  • Продажба на имущество: 278