Магазин

Начална цена: 75801.60 лв. Покажи в EUR

42 кв.м., СОФИЯ
ул. Проф. Христо Данов № 15, магазин 13

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мария Красинова Цачева
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 09:00
Публикувана на: 07.10.2019 14:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, за промяна на предназначението на „Хотел в общежитие”, а съгласно първоначални архитектури и Разрешение за ползване №ДК-07-75/17.02.2010г на ДНСК: СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с общежитие, жилища, магазини, кафене, ресторант и гараж, състояща се от четири блока, означени като блок „А”, блок „Б”, блок „В” и блок „Г”, с обща разгъната застроена площ на сградата от 11 308,10 (единадесет хиляди триста и осем цяло и десет стотни) кв.м. (без сутерена) и сутерен с разгъната застроена площ от 3420 (три хиляди четиристоти и двадесет) кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж № 426/17.05.2007г. издадено от Гл. архитект на град София и в съответствие с Ивестиционни проекти, одобрени на 10.08.2007г. от СО Дирекция „Архитектура и градоустройство”, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) IV-1667, 1950 (четвърти, отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда шестстотин шестдесет и седем и хиляда деветстотин и петдесет) от кв. 47 (четиридесет и седми) по плана на град София, местност „Студентски град”, целият с площ от 3916 (три хиляди деветстотин и шестнадесет) кв.м., при граници съгласно Скица № СК-94-267/07.03.2007г. издадена от СО, район „Студентски” и презаверена на 27.09.2007г.: улица, УПИ III-за ЖС, улица, УПИ XIV-1691 и УПИ VI-1690, с административен адрес: гр. София, СО Студентски, ул. „Проф.Христо Данов” №15, а именно: МАГАЗИН № 13 (тринадесет), разположен на партера на блок „Б” от гореописаната сграда, на кота 0,00 (нула) м., със застроена площ от 41,91 (четиридесет и едно цяло и деветдесет и една стотна) кв.м., състоящ се от: търговска зала и склад, при граници: двор, кафене, гараж № 8, коридор и магазин № 12, заедно със 0,49 % (нула цяло и четиридесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 0,38 % (нула цяло и тридесет и осем стотни върху сто) идеални части от правото на строеж от гореописаното УПИ IV-1667, 1950, съгласно таблица за площообразуване от 2010г, изготвена от лицензиран оценител;

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Мария Красинова Цачева
Служебен номер: 840
Телефон: 02 - 9836136
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Христо Белчев" №18, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://mariatsacheva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Красинова Цачева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 287