Производствен имот

Начална цена: 901760.00 лв. Покажи в EUR

32259 кв.м., Гешаново

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 08:30
Публикувана на: 07.10.2019 14:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА, находяща се в с. Гешаново, община Добричка, представляваща Поземлен имот с идентификатор 14862.61.4 /едно, четири, осем, шест, две, точка, шест, едно, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралнните регистри, одобрени със Заповед ППК-10-08-02/30.11.2004 г. на Началника на СК - Добрич, с площ от 39 259 /тридесет и девет хиляди двеста петдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за животновъден комплекс, стар идентификатор: 14862.61.2 /едно, четири, осем, шест, две, точка, шест, едно, точка, две/, номер по предходен план: 61.2 /шест, едно, точка, две/, при съседи: 14862.61.8, 14862.61.7, 14862.61.9, ведно с построените в имота сграда: Сграда с идентификатор 14862.61.4.1 /едно, четири, осем, шест, две, точка, шест, едно, точка, четири, точка, едно/ със застроена площ от 1874 /хиляда осемстотин седемдесет и четири/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 14862.61.4.2 /едно, четири, осем, шест, две, точка, шест, едно, точка, четири, точка, две/ със застроена площ от 1877 /хиляда осемстотин седемдесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 14862.61.4.3 /едно, четири, осем, шест, две, точка, шест, едно, точка, четири, точка, три/ със застроена площ от 1878 /хиляда осемстотин седемдесет и осем/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 14862.61.4.4 /едно, четири, осем, шест, две, точка, шест, едно, точка, четири, точка, четири/ със застроена площ от 1887 /хиляда осемстотин осемдесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 14862.61.4.5 /едно, четири, осем, шест, две, точка, шест, едно, точка, четири, точка, пет/ със застроена площ от 1878 /хиляда осемстотин седемдесет и осем/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 14862.61.4.6 /едно, четири, осем, шест, две, точка, шест, едно, точка, четири, точка, шест/ със сзастроена площ от 1867 /хиляда осемстотин шестдесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 14862.61.4.7 /едно, четири, осем, шест, две, точка, шест, едно, точка, четири, точка, седем/ със застроена площ от 149 /сто и четиридесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 14862.61.4.8 /едно, четири, осем, шест, две, точка, шест, едно, точка, четири, точка, осем/ със сзастроена площ от 13 /тринадесет/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда. Описание: Имотът се намира в землището на с. Гешаново и с. Карапелит, разположен с лице на междуселищен път и представлява част от стопански двор на бивш животновъден комплекс-свинекомплекс. Съседните имоти са застроени със стопенски сгради и са част от същия свинекомплекс. Подход към свинекомплекса от запад по междуселищен път Добрич-Силистра. Подход от изток и юг по ведомствени асфалтови пътища. Имотът е ограден с масивна ограда – бетонови блокчета от три страни, от юг за ограда служи подпорна бетонова стена, снабден е с трифазен ток и вода. Незастроената земя в имота се обработва с 408 бр. Праскови. Прасковената градина е ситуирана в западния край на имота, а останалата незастроена земя е асфалтови пътища и оформени градинки. Имотът се стопанисва и е добре поддържан. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №171, том 2, дв.вх.рег.№11433/12.12.2014 г. за сумата от 350000 евро Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №31, том 2, дв.вх.рег.№3765/05.05.2016 г. по изпълнително дело №20167370400385, Договор за наем, вписан в СВ - гр. Добрич, акт №40, том 22, дв.вх.рег.№8966/08.06.2007 г., Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №103, том 1, дв.вх.рег.№1602/29.02.2016 г. по изпълнително дело №20168100400102, Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №39, том 3, дв.вх.рег.№7636/16.08.2016 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276