Тристаен апартамент

Начална цена: 147600.00 лв. Покажи в EUR

109 кв.м., СОФИЯ
ул. Яворова чука № 3, ет.5

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мария Красинова Цачева
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 09:00
Публикувана на: 07.10.2019 14:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.512.397.1.7 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, две, точка, три, девет, седем, точка, едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, област София (столица), одобрена със Заповед № РД-18-53/23.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на самостоятелния обект: гр.София, район Сердика, ул.„Яворово чука” № 3 (три), ет.5 (пет), ап. РП 3 (индекс „РП”, цифра три) с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на самостоятелния обект от 109,35 (сто и девет цяло и тридесет и пет стотни) квадратни метра, при граници на самостоятелния обект в сграда, видно от предоставена схема № 15-174606, издадена на 03.06.2014г. от СГКК – гр. София: на същия етаж: обект № 68134.512.397.1.8, под обекта – обект № 68134.512.397.1.5, над обекта: няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява РАБОТНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/, разположено на пети етаж /терасовиден етаж две/, на кота + 13,70 м. (знак „плюс” цифра тринадесет цяло и седемдесет стотни метра) в изградената в гр. София, на административен адрес: ул. „Яворова чука” № 3 (три) ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ с един вход, със застроена площ на работното помещение от 109,35 (сто и девет цяло и тридесет и пет стотни) квадратни метра, състоящо се от: четири склада, преддверие и три тераси, при граници на работното помещение: от изток – калкан, от запад - работно помещение /склад/ № 4, стълбище, коридор, от север – улица, от юг – работно помещение /склад/ № 4, стълбище, коридор и вътрешен двор, който самостоятелен обект е разположен в Сграда № 1 (едно), изградена в Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 68134.512.397 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка, триста деветдесет, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, Столична община, област София (столица), заедно с припадащите се за работното помещение 11.62% (единадесет цяло и шестдесет и две стотни върху сто) идеални части, равняващи се на 18.39 (осемнадесет цяло и тридесет и девет стотни) кв.м. от общите части на жилищната сграда, ЗАЕДНО с припадащите се на работното помещение 10.95% (десет цяло и деветдесет и пет стотни върху сто) идеални части от правото на строеж върху поземления имот, ЗАЕДНО с прилежащото на работното помещение МАЗЕ № 5(пет) с площ от 3.87 (три цяло осемдесет и седем стотни) кв.м., разположено в сутерена на сградата на кота -2.50 (знак „минус” цифра две цяло и петдесет стотни) м, при граници на мазето: от изток – склад, от запад – мазе № 4, от север – улица, от юг – коридор и склад, заедно с припадащите се на мазето 0.04% (нула цяло и четири стотни върху сто) идеални части от общите части от сутерена на жилищната сграда, заедно с 0.11 (нула цяло и единадесет стотни върху сто) идеални части от правото на строеж върху поземления имот, заедно с 29.79 (двадесет и девет цяло и седемдесет и девет стотни) квадратни метра идеални части от правото на собственост върху поземления имот, припадащи се на жилището и заедно с 0.31 (нула цяло и тридесет и една стотни) квадратни метра идеални части от правото на собственост върху поземления имот, припадащи се на мазето, върху който е изградена жилищната сграда, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.512.397 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, две, точка, три, девет, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, Столична община, област София (столица), район „Сердика”, ул.„Яворова чука” № 3 (три), с площ на поземления имот от 270 (двеста и седемдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 /десет/ до 15 /петнадесет/ метра), с номер по предходен план: имот № 7 (седем), квартал 39а (тридесет и девет буква „а”), при граници на поземления имот видно от представената скица № 15-174586/03.06.2014г., изд. от СГКК – гр.София: имот № 68134.512.402, имот № 68134.512.401, имот № 68134.512.400, имот № 68134.512.398, имот № 38134.512.394, който поземлен имот съгласно документ за собственост съставлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV-7 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер седем), в квартал 39А (тридесет и девет индекс буква „А”) по плана на местност „ГГЦ Зона В 17 /седемнадесет/, гр.София, с площ на урегулирания поземлен имот от 234 /двеста тридесет и четири/ кв.м., при съседи на урегулирания поземлен имот: от изток УПИ XIV-8, от запад – УПИ III-6, от север – улица, от юг – УПИ X-16 и УПИ IX-32.

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Мария Красинова Цачева
Служебен номер: 840
Телефон: 02 - 9836136
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Христо Белчев" №18, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://mariatsacheva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Красинова Цачева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 288