Офис

Начална цена: 65430.00 лв. Покажи в EUR

252 кв.м., ДЕВИН
ул. "Освобождение" № 2

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 26.11.2019 11:00
Публикувана на: 08.10.2019 10:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 20465.505.1792.1.2 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, девет, две, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: обл. Смолян, гр. Девин, ул. "Освобождение", ет. 2, с площ от 252 кв.м. (двеста петдесет и два квадратни метра), на едно ниво, при граници и съседи по кадастрална схема: на същия етаж - няма, под обекта - имот с идентификатор 20465.505.1792.1.1, над обекта - няма, който СОС попада в сграда № 1 (едно), който имот съгласно документ за собственост (нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията - Девин под акт 134, том V, вх.рег. № 1393/28.09.2007 г.) представлява втори етаж (предназначен за офиси), със самостоятелен вход от първия етаж на масивна двуетажна сграда със застроена площ от 252 кв.м. (двеста петдесет и два квадратни метра), построена в западната част на имот с планоснимачен № 1792(хиляда седемстотин деветдесет и два квадратни метра) по ПУП на гр. Девин, ВЕДНО с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж ВЕДНО с поземлен имот с идентификатор 20465.505.1792 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, девет, две), особрен със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменен със Заповед № КД-14-21-102/20.04.2010 г. на Началник на СГКК - Смолян, с площ по кадастрална скица от 1274 кв.м. (хиляда двеста седемдесет и четири квадратни метра), с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи по скица: имоти с идентификатори 20465.505.1791, 20465.505.5101, 20465.505.2146, 20465.161.317 и 20465.505.5218, който имот съгласно документ за собственост представлява имот с пл. № 1792 (хиляда седемстотин деветдесет и две), в квартал 143 (сто четиридесет и трети) по ПУП на гр. Девин, одобрен със Заповед № РД 1004/06.10.1980 г., Заповед № 582/21.11.2006 г. и Заповед № 540/05.09.2007 г.) с площ от 779 кв.м. (седемстотин седемдесет и девет квадратни метра), при граници и съседи: изток - имот № 1146, запод - имот пл. № 1808, север - река, юг - улица, който имот е образуван от имот с пл. № 1146 (хиляда сто четиридесет и шест) в крадтал 143 (сто четиридесет и трети) по ПУП на гр. Девин, одобрен със Заповед № РД 1004 от 06.10.1980г. на ОНС - гр. Смолян, с площ от 779 кв.м. (седемстотин седемдесет и девет квадртани метра), представляващи 779/6646 (седемстотин седемдесет и девет върху шест хиляди шестстотин четиридесет и шест) идеални части от цялата площ на имота, при граници съгласно скица № 176/04.04.2005 г., издадена от Община Девин: имот № 1144, имот № 5212, имот № 1526 и имот № 5100.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324