Магазин

Начална цена: 73440.00 лв. Покажи в EUR

36 кв.м., ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, ж.к„Тракия” бл. 20 /двадесет/, вх. „А”, ет. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
Срок: от 13.10.2019 до 13.11.2019
Обявяване на: 14.11.2019 13:00
Публикувана на: 08.10.2019 11:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.430.1.75/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, четиристотин и тридесет, точка, едно, точка, седемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ж.к„Тракия” бл. 20 /двадесет/, вх. „А”, ет. 1 /едно/, обект 75 /седемдесет и пет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.430/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, четиристотин и тридесет/, предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 36.05 /тридесет и шест цяло и 5 стотни/ кв. метра, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.430.1.74, под обекта: няма, над обекта: 56784.540.430.1.3; 56784.540.430.1.2, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, с полезна площ от 2.14 кв. м. /две цяло и четиринадесет/ кв. метра, при граници на избеното помещение: отляво: изба № 2 /две/, ВЕДНО с 0.973 % /нула цяло и деветстотин седемдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

ЧСИ

Име: Людмила Тодорова Мурджанова
Служебен номер: 819
Телефон: 032 - 624161
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри №18, ет.2, офис 10А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Людмила Тодорова Мурджанова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3599
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 294