Тристаен апартамент

Начална цена: 151200.00 лв. Покажи в EUR

104 кв.м., ПЛОВДИВ
ж.к "Марица Гардънс",бл.4,ет.5,ап.21

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Константин Михайлов Павлов
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 15:30
Публикувана на: 08.10.2019 12:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.883.10.19 (пет, шест,седем, осем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, осем, три, точка, едно, нула, точка, едно, девет), гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.20009 г.на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1975/23.09.2010 на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, адрес на имота: гр.Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Марица Гардънс“, бл. 4 (четири), ет. 5 (пети), ап. 21 (двадесет и първи), самостоятелния обект се намира в сграда № 10 (десет), разположена в поземлени имоти с идентификатори 56784.501.883, 56784.501.1073, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 104,18 кв.м. (сто и четири цяло и осемнадесет стотни квадратни метра), прилежащи части: изба #21 (двадесет и първа), 4,734 % (четири цяло и седемстотин тридесет и четири хилядни процента) ид.части от общите части на сградата, ниво, 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.501.883.10.20, под обекта: 56784.501.883.10.15, над обекта: няма, стар идентификатор: няма, а съгласно титул за собственост, имотът представлява: Апартамент № 21 (двадесет и едно), находящ се на мансарден етаж на блок 4 (четири), жилищен комплекс „Марица Гардънс“, кота +11.55 (единадесет и петдесет и пет), със застроена площ от 104,18 кв.м.(сто и четири цяло и осемнадесет стотни квадратни метра), състоящ се от дневна – столова, готварна, две спални, баня с тоалетна, антре и тераса, при граници: от изток – апартамент № 22, коридор и асансьор, от юг – коридор, апартамент № 22 и двор, от запад – двор, от север – двор, отгоре – покрив, отдолу – апартамент № 16, ведно с изба № 21 (двадесет и едно) с площ от 4.55кв.м. (четири квадратни метра и петдесет и пет дециметра), находящи се на сутеренен етаж, кота -2,80 (минус два и осемдесет), при граници: от изток – изба № 22, от юг – коридор, от запад – двор, от север – двор, отгоре – апартамент № 1, ведно с 4,734% (четири цяло и седемстотин тридесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на блок 4 (четири), който блок е изграден съгласно скица – виза от 10.05.2007г. На Община Пловдив и Разрешение за строеж № 349/06.07.2007 г. издадено от Община Пловдив съгласно одобрени архитектурни проекти от 28.06.2007 и одобрени екзекутивни промени от 22.02.2008 г. от Община Пловдив и въведен в експлоатация съгласно Удостоверение за въвеждане в есплоатация № 14/30.01.2009 г., издадено от Община Пловдив, който блок 4 (четири) е изграден в УПИ I – 280, 281 и 282 жилищно, обществено застрояване и трафопост, (първи за имот двеста и осемдесет, двеста осемдесет и едно и двеста осемдесет и две, жилищно, обществено застрояване и трафопост), целият с площ от 25 041 кв.м / двадесет и пет хиляди и четиридесет и един квадратни метра/, находящ се в кв. 8 (осми), по плана на ПУ „Паисий Хилендарски“ - Пловдив (кв. „Отдих и култура – север“), местността „Мерич Алча“, гр. Пловдив, одобрен със Заповед ОА – 1549/10.08.2001 г., Заповед № 5995/01.10.1952 г. и Заповед № ОА-466/19.03.2007 г. при граници: от три страни път, както и правото на собственост върху 74/25 041 / седемдесет и четири върху двадесет и пет хиляди четиридесет и една идеални части/, идеални части от УПИ I – 280, 281 и 282 жилищно, обществено застрояване и трафопост, както и 8/4387 / осем върху четири хиляди триста осемдесет и седем идеални части/ от II-280, 282, зеленина / втори за имоти двеста и осемдесет, двеста осемдесет и две, зеленина/, целият с площ от 4387 кв.м / четири хиляди триста осемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в квартал 8 /осми/ от регулационния план на ПУ „Паисий Хилендарски“ - Пловдив, одобрен със заповед № 344/08.09.1077г по кадастрален план на кв. „Отдих и култура – север“, одобрен със Заповед ОА – 1549/10.08.2001г, Заповед № 59995/01.10.1952г и заповед № ОА – 466/19.03.2007г, при граници: улица, УПИ I-280, 281, 282, жилищно, обществено застрояване и трафопост, които идеални части ще се изразяват единствено в реално ползване на паркомясто № 69 /шейсет и девет/, с площ от 12.50 кв.м, находящо се северно от блок 4, при граници на парко мястото: улица, паркомясто 68 и паркомясто 70

ЧСИ

Име: Константин Михайлов Павлов
Служебен номер: 824
Телефон: 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, Кантора-бул. "Шести септември" 219, ет. 3-5, офис-ул. Йоаким Груев No41, ет.1, о
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://www.kpavlov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Константин Михайлов Павлов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3526
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 298