Други

Начална цена: 313148.54 лв. Покажи в EUR

1776 кв.м., ХАСКОВО
ул. БАчо Киро № 9а

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:20
Публикувана на: 08.10.2019 15:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.741.102 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка сто и две/, по кадастралната карта на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-63/ 05.10.2006г. на ИД на АК - гр. София, последно изменение със заповед: КД-14-26-162/09.06.2008г./09.06.2008г. на НАЧАЛНИКА на СГКК-ХАСКОВО, с адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. “Бачо Киро“ № 9-а /девет, буква „а“/, с площ от 1 776 /хиляда седемстотин седемдесет и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията - УРБАНИЗИРАНА, с начин на трайно ползване: За ремонт и поддръжка на транспортни средства, стар идентификатор: НЯМА, номер по предходен план: 8665; квартал: 604, парцел: 6; при съседи: идентификатори №№ 77195.374.40, 77195.374.37, 77195.752.94, 77195.752.93, 77195.741.101, 77195.741.103; СГРАДА с идентификатор № 77195.741.102.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка сто и две точка едно/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК гр. София, последно изменение със заповед - няма издадена заповед за изменение в КККР; с адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. “Бачо Киро“ № 9-а /девет, буква „а“/; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.741.102 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка сто и две/; застроена площ 449 /четиристотин четиридесет и девет/ квадратни метра, Брой етажи: 1 /един/; с предназначение: Сграда на транспорта; Стар идентификатор: НЯМА; Номер по предходен план: НЯМА; СГРАДА с идентификатор № 77195.741.102.2 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка сто и две точка две/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК гр. София, последно изменение със заповед - няма издадена заповед за изменение в КККР; с адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. “Бачо Киро“ № 9-а /девет, буква „а“/; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.741.102 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка сто и две/; застроена площ 65 /шестдесет и пет/ квадратни метра, Брой етажи: 1 /един/; с предназначение: Административна, делова сграда; Стар идентификатор: НЯМА; Номер по предходен план: НЯМА; Към момента на огледа е установено, че в имота има изградена триетажна сграда на груб строеж с монтирани две гаражни врати, ролетни врати на партерно ниво. Сградата е неизмазана с четирискатна покривна конструкция, покрита с керемиди. Същата е посочена в Нот. акт за договорна ипотека № 165/17.104.2007г. като сграда с идентификатор № 77195.741.102.3 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка сто и две точка три/, като сграда на един етаж с площ 78 кв.м. /седемдесети и осем квадратни метра/ и предназначение – гараж Съгласно изискани от Община Хасково строителни книжа – Технически инвестиционен проект, одобрен на 10.10.2007г. сградата е „Офис сграда с гаражи“ с ЗП на първи етаж – 288.35 кв.м.; ЗП на втори етаж – 166.00 кв.м.; ЗП на трети етаж – 128.86 кв.м. и Технически инвестиционен проект, одобрен на 28.08.2008г „Надстройка на едноетажна част на триетажна офис сграда с гаражи“ ЗП на втори етаж - 46.81 кв.м., ЗП на трети етаж – 44.96 кв.м. При извършване на описа се установи, че в имота има 2 бр. сгради тип склад и офис и 1 бр. жилищна /офисна/ сграда на груб строеж. Сграда № 1 е склад за транспортни дейности, метална конструкция с бетони панели да височина 2 м. и над втория метър – етернитови панели и покрив ламарина; Сграда 2 – офис сграда – коридор, санитарен възел и 3 бр. офис стаи. Под – теракота, стени – боя, дограма ПВЦ.; Сграда 3 – триетажна сграда с мансарден етаж и на партерно ниво – гаражи и складове

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3765
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323