Други

Начална цена: 353255.04 лв. Покажи в EUR

2524 кв.м., Широко поле

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:40
Публикувана на: 08.10.2019 16:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 018007 /осемнадесет хиляди и седем/, находящ се в землището на с.Широко поле, с ЕКАТТЕ 83315 /осемдесет и три хиляди триста и петнадесет/, общ.Кърджали, обл.Кърджали, източно от селото, на сто метра от ж.п. линията Кърджали - Хасково, целият с площ 2524 кв.м. /две хиляди петстотин двадесет и четири квадратни метра/, а по документ за собственост с площ 2522 кв.м. /две хиляди петстотин двадесет и два квадратни метра/, с начин на трайно ползване: лека промишленост, заедно с построените в същия имот СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА /преустроен бивш „Шивашки цех”/, с обща застроена площ 1061 кв.м. /хиляда шестдесет и един квадратни метра/, и приобщените към цеха ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ 172 кв.м. /сто седемдесет и два квадратни метра/ и ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /парокотелно/ със застроена площ 113 кв.м. /сто и тринадесет квадратни метра/, както и заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота, по смисъла на чл.92 от Закона за собствеността, при граници на целия имот, съгласно документ за собственост: футболно игрище, път и трафопост, и при граници на целия имот съгласно скица: поземлен имот № 018010 - нива на остатъчен ОбПФ, поземлен имот №018002 - нива на остатъчен ОбПФ, поземлен имот № 018006 - полски път на Община Кърджали, поземлен имот № 018005 - нива на остатъчен ОбПФ, поземлен имот № 018011 - нива на Мердие Касим Хасан, поземлен имот № 018012 - нива на остатъчен ОбПФ и поземлен имот №019001 - полски път на Община Кърджали. ПИ с идентификатор №83315.18.7 с площ 2523 кв.м. сграда с идентификатор №83315.18.7.1 със ЗП 1061 кв.м. сграда с идентификатор №83315.18.7.2 със ЗП 39 кв.м. сграда с идентификатор №83315.18.7.3 със ЗП 10 кв.м. сграда с идентификатор №83315.18.7.4 със ЗП 8 кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 353 255,04 /ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛВ. И ЧЕТИРИ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3523
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 303