Едностаен апартамент

Начална цена: 26928.00 лв. Покажи в EUR

51 кв.м., ПЛЕВЕН
ж.к.„Сторгозия“, в блок №56

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 18.12.2019 09:00
Публикувана на: 09.10.2019 08:45

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 3133/2018г. с Изх. № 43148/ 08.10.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2019г. до 17.00 часа на 17.12.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на АМНЕРИС ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА, за задължение на МАРТИН ЕМИЛОВ ЧАКАЛОВ, а именно: АПАРТАМЕНТ №58 /петдесет и осем/, находящ се в град Плевен, жилищен комплекс „Сторгозия“, в блок №56 /петдесет и шест/, етаж 12 /дванадесет/, с идентификатор на жилището №56722.656.321.1.58 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и шест, точка, триста двадесет и едно, точка, едно, точка, петдесет и осем/, съгласно кадастралната карта одобрена със Заповед №РД – 18 – 56/18.09.2007г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, който апартамент е с площ по документ 51.14 кв.м. /петдесет и едно цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, при съседи по доказателствен документ: изток – коридор, запад – улица, север – двор, юг – апартамент №57 /петдесет и седем/, отгоре – апартамент №63 / шестдесет и три/, отдолу – апартамент 53 /петдесет и три/ и при съседи по кадастрална карта: на същия етаж – обект с идентификатор №56722.656.321.1.57 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и шест, точка, триста двадесет и едно, точка, едно, точка, петдесет и седем/, под апартамента – обект с идентификатор №56722.656.321.1.53 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и шест, точка, триста двадесет и едно, точка, едно, точка, петдесет и три/, над апартамента – обект с идентификатор №56722.656.321.1.63 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и шест, точка, триста двадесет и едно, точка, едно, точка, шестдесет и три/, заедно с принадлежащото към апартамента ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №36 /тридесет и шест/, с полезна площ от 4.47 кв.м. /четири цяло и четиридесет и седем стотни/ квадратни метра/ и съседи по доказателствен документ: изток – двор, запад – таван 37 / тридесет и седем/ север – таван 35 / тридесет и пет/, юг – таван 39 / тридесет и девет/, както и 1.1989% / едно цяло хиляда деветстотин осемдесет и девет десетохилядни прцента/ идеални части от правото на строеж и от общите части на сградата с площ от 760,00 кв.м. /седемстотин и шестдесет квадратни метра/, която сграда е с идентификатор №56722.656.321.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и шест, точка, триста двадесет и едно, точка, едно/, и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор №№56722.656.321 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и шест, точка, триста двадесет и едно/. - при първоначална цена – 26 928 лева /двадесет и шест хиляди деветстотин двадесет и осем лева/ Данъчната оценка на целият недвижим имот е 16 628.50 лв. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 3, акт №168/2008г., подновяване/новиране том 4, акт №33/2018г., в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана том 4, акт №8/2018г., в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, по изп.дело №20188150403133/18г., съгласно удостоверение за тежести с изх.№5800 на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20188150403133/18г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 18.12.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 08.10.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276