Къща

Начална цена: 30096.00 лв. Покажи в EUR

1000 кв.м., КНЕЖА
ул.“Райко Даскалов“№108А

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 18.12.2019 09:00
Публикувана на: 09.10.2019 09:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по ид № 1478 / 2012 г. с Изх. № 43294/ 08.10.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2019г. до 17.00 часа на 17.12.2019г.,в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ДЕШКА НИКОЛОВА ГАТЕВА, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в град Кнежа, на ул.“Райко Даскалов“№108А, целият с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, съставляващ имот №XХII-267 /двадесет и втори, планоснимачен номер двеста шестдесет и седеми/, в квартал 18 /осемнадесет/ по регулационния план на град Кнежа, одобрен със Заповед №8/06.01.1987г. на ОНС Враца, при съседи на имота: улица, УПИ XVI-267 на Горан Н.Бурдиняшки, имот №V-277 на Николина Ив.Пресолска, имот № XV-266 на Трифон Пенев Христов, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, съгласно доказателствен Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот, №49, том I, рег.№218, дело №23/26.01.2007г. на Кнежански РС, вписан в Агенция по вписванията, Имотен регистър гр.Кнежа под акт №40, том I, дело №42/26.01.2007г. По кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кнежа, одобрена със Заповед № РД-18-1431/07.08.2018г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, представлява поземлен имот с идентификатор 37376.1001.267 с адрес на град Кнежа, ул.“Райко Даскалов“ №108-А, с площ от 1027 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване /до 10 м/, при съседи имоти с идентификатори: 37376.1001.147, 37376.1001.5008, 37376.1001.266, 37376.1001.277, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 37376.1001.267.1, със застроена площ от 244 кв.м., на три етажа, с предназначение-жилищна сграда-еднофамилна. - при първоначална цена – 30 096 лева /тридесет хиляди деветдесет и шест лева/ Къщата се намира северно от центъра, на около 1000м. от сградата на Общината. Дворното място е равно с изпълнена вертикална планировка. Имотът е ограден. Къщата е застроена на отстояние от уличната регулация и по граница на съседните дворове. По скица къщата е свободно застроена на площ от около 120 кв.м. В действителност застроената и площ е по-голяма - около 160 кв.м. Тя е масивна монолитна, със ст.бетонова конструкция, с два жилищни етажа, сутерен и тавански жилищен етаж. От към улицата, по цялата фасада на къщата и на трите нива (първи, втори и тавански етаж) са изградени открити тераси (тип колонада). Фасадата на къщата от към улицата е облицована с камък. Останалите фасади са измазани. Покривът е дървен, с керемиди. На първия етаж помещенията са завършени - стени и тавани с латекс, под с ламиниран паркет. На втория етаж огледът е осъществен външно. Помещенията са зъвършени, но има обрушвания по таваните и подът е на изравнителна замазка. В имота са изградени необходимите инженерни инсталации- водопровод, канализация и електрозахранване. Общо състояние на имота-добро, но се нуждане от ремонт. Тежести за имота: Договорна ипотека том 1, акт №28/2008г., подновяване/новиране том 1, акт №66/2018г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; Покупко-продажба том 4, акт №94/2009г., купувач Дешка Гатева; възбрана том 1, акт №54/2012г.в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 на горепосочен адрес в гр.Кнежа, при управителя Никола Гатев. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20128150401478/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 18.12.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 08.10.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276