Производствен имот

Начална цена: 171072.00 лв. Покажи в EUR

10435 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ
Консервна фабрика

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 18.12.2019 09:00
Публикувана на: 09.10.2019 09:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег. №815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД№ 1560 / 2012 г. с Изх.№ 43344/08.10.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег. №815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2019г. до 17.00 часа на 17.12.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЕТ „МАРИН ТОМОВ“ представлявано от Марин Иванов Томов, МАРИН ИВАНОВ ТОМОВ и ЗОРКА ЗДРАВКОВА ТОМОВА, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Червен бряг, с площ от 10 435 кв.м. /десет хиляди четиристотин тридесет и пет/ съгласно скица №413/30.10.2012г. на "Техническа служба" при Община Червен бряг съставляващ имот № I-2014/първи-две хиляди и четиринадесети/ в квартал 1А /едно буква „а“/, по ЗРП на града, утвърден със заповед №768/1989г. за уличната регулация и заповед №РД-01-03-778/2002г. за дворищна регулация, при граници на целия имот: улица, улица, и № IV-2015 за ОЗФП „Г.Димитров“ и имот №2016, заедно с построените в него и описани съгласно нотариален акт №18 том II рег.№2181 д.№291/2002г. на Нотариус рег.№022, PC-Червен бряг: Сушилня с площ от 528 кв.м./петстотин двадесет и осем/, Консервна Работилница с площ от 66 кв.м./шестдесет и шест/, Склад за плодове и зеленчуци с площ от 225 кв.м./двеста двадесет и пет кв.м./, Навес за манипулация на зеленчуци с площ от 250 кв.м./двеста и петдесет/, Административна сграда с кантар с площ от 102 кв.м./сто и два/, Разпределителен склад с площ от 225 кв.м./двеста двадесет и пет/, Склад за стерилни стоки с площ от 744 кв.м./седемстотин четиридесет и четири/, Навес с площ от 221 кв.м./двеста двадесет и един/, Склад с площ от 106 кв.м./сто и шест/, Сушилня с чукачно с площ от 700 кв.м./седемстотин/, Тоалетна с площ от 7кв.м./седем/, а съгласно Експертно заключение за техническите характеристики на сградите: Административна сграда с кантар 20 тона с навес-масивна едноетажна сграда с площ от 102 кв.м. /сто и два/, състоящ се от две стаи, канцелария, тоалетна, бокс с кухня, стая за почивка, склад, Разпределителен склад-едноетажна масивна сграда с площ от 223 кв.м. /двеста двадесет и три/ със сутерен и рампа, Склад стерилни стоки-едноетажна масивна сграда с площ от 746 кв.м. /седемстотин четиридесет и шест/, с подход, срещу главния вход по южната ограда на имота, Навес-едноетажна масивна сграда с площ от 253 кв.м. /двеста петдесет и три/-съборен на негово място са изградени опорни стени за открит склад за инертни материали, Склад - едноетажна масивна сграда с площ от 627 кв.м./шестотин двадесет и седем/, който склад се състои от Склад чукачно от 252 кв.м.-без покрив, Склад-сушилня от 288 кв.м. и Склад-чукачно от 87 кв.м.-реконструиран и се състои от две бани с тоалетни, стоя за почивка, кухня, трапезария, две канцеларии, /склад чукачно 87 кв.м/.Склад чукачно от 252 кв.м. е без покрив, Навес- ремонтна работилница, едноетажна масивна сграда с площ от 68 кв.м./шестдесет и осем/, Тоалетна-едноетажна масивна сграда с площ от 4 кв.м./четири/ по нотариален акт, с реална площ от 10 кв.м./десет/ с три отделения. Съгласно скица №15-364550-22.04.2019г., на СГКК представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80501.807.35, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-40/14.08.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Червен бряг, п.к.5980, ул.“Златна мина“, с площ 12 234 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 2014, квартал: 1А, парцел: I, при съседи: 80501.807.40, 80501.807.36, 80501.807.34, 80501.807.174, ведно със сградите попадащи в имота: 1. Сграда с идентификатор 80501.807.35.2, с площ 352 кв.м., брой етажи:2, предназначение: Промишлена сграда; Сграда 80501.807.35.2-Сградата с този идентификатор включва следните сгради 5) Склад – ЗП 627 кв. м, РЗП - 627 кв. м и 6) Ремонтна работилница (навес по-нотариален акт) – ЗП 68 кв. м, РЗП 68 кв.м. Сграда 5) Склад – ЗП 627 кв. м, РЗП - 627 кв.м е описана с обособени обекти - а) Склад - чукачно – ЗП 87 кв. м, РЗП - 87 кв. м б) Склад - чукачно – ЗП 252 кв. м, РЗП - 252 кв. М, в) Склад - сушилня – ЗП 288 кв. м, РЗП - 288 кв. м. Към датата на пъровначалния оглед от Склад - чукачно – ЗП 252 са останали само стените. 6) Ремонтна работилница (навес по-нотариален акт) – ЗП 68 кв.м. Тази сграда е била преустроена, но не са представени строителни книжа. 2. Сграда с идентификатор 80501.807.35.3, с площ 81 кв.м., брой етажи:1, предназначение: Административна, делова сграда; Сграда 80501.807.35.3-Това е сграда 1) Административно-битова сграда с кантар – ЗП 102 кв. м, РЗП 102 кв. м 3. Сграда с идентификатор 80501.807.35.4, с площ 219 кв.м., брой етажи:1, предназначение: Складова база, склад; Сграда 80501.807.35.4-Това е сграда 2) Разпределителен склад – ЗП 223 кв. м, РЗП - 223 кв. м. 4. Сграда с идентификатор 80501.807.35.5, с площ 740 кв.м., брой етажи:1, предназначение: Складова база, склад; Сграда 80501.807.35.5-Това е сграда 3) Склад стерилни стоки – ЗП 746 кв. м, РЗП - 746 кв. м. 5. Сграда с идентификатор 80501.807.35.7, с площ 10 кв.м., брой етажи:1, предназначение: Сграда за битови услуги; Сграда 80501.807.35.7-Това е тоалетна – 7) Тоалетна – ЗП 10 кв. м, РЗП 10 кв. м. Имота е ограден от всички страни, през имота преминава ЕП 20 KV, Явор СТ №23/2008г. В имота е изграден мачтов трафопост, който не функционира. Съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-40/14.08.2012г., на Изп.Директор на АГКК, имота е заснет с площ 12 234 кв.м. Имота не е заснет с действителната му площ по нотариален акт 10 435 кв.м. На публична продан са оценени и изнесени 10 435 кв.м./12234 кв.м., от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Червен бряг, с площ по документ за собственост от 10 435 кв.м., съгласно Нотариален акт за покупко-продажба том III, акт №52/2003г, на АВ Червен бряг. В имота попадат и сгради с идентификатори: 1. Сграда с идентификатор 80501.807.35.1, с площ 91 кв.м., брой етажи:2, предназначение: Промишлена сграда; Сграда 80501.807.35.1- е новопостроена двуетажна сграда, която към датата на огледа не е била въведена в експлоатация и не е била ипотекирана. Поради тази причина не е описана и 6. Сграда с идентификатор 80501.807.35.6, с площ 15 кв.м., брой етажи:1, предназначение: Промишлена сграда- сграда ВиК, кладенец на ВИК, които не са предмет на публичната продажба. -при първоначална цена – 171 072 лева /сто и седемдесет и една хиляди и седемдесет и два лева/, от които 34 056 лв стойност на земя и 137 016 лв стойност на сгради. Данъчната оценка за имота е 101590.10 лв, съгласно удостоверение на МДТ Червен бряг. ЕТ „МАРИН ТОМОВ“ е дерегистриран по ЗДДС на 17.10.2016г. и върху стойността на имота не се дължи ДДС. Тежести за имота: договорна ипотека вписана под том 1, акт №69/2007г., подновяване/новиране том 1, акт №62/2017г., в полза на „Райфайзенбанк /България/”ЕАД; договорна ипотека вписана под том 1, акт №28/2008г., /поправка/ в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; договорна ипотека вписана под том 1, акт №29/2008г., от 21.04.2008г., в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; вписана възбрана том 1, акт №10/2012г. в полза на „Ти Би Ай Лизинг”; вписана възбрана том 1, акт №68/2012г. в полза на Цецо Спасов по ид№20127560400482; вписана възбрана том 1, акт №86/2012г. в полза в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, съгласно удостоверение за тежести. Съгласно справка икар Възбрана том 1, акт №92/2012г., в полза на ТД на НАП В.Търново офис Плевен; Възбрана том 1, акт №127/2012г., в полза на ТД на НАП В.Търново офис Плевен; Възбрана том 1, акт №62/2016г. по изп.д.№20169050400296 на ЧСИ П.Петков, в полза на Община Червен бряг; Възбрана том 1, акт №59/2017 по ип.д.№20179140400273 в полза на ПЪТ ИНВЕСТ; Договор за цесия от 22.06.2017г., сключен между „Райфайзенбанк /България/” ЕАД и „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, под том 1, акт 15/2017г., том 1, акт №16/2017г., том 1, акт №17/2017г.; Учредяване на договорна ипотека том 1, акт №15/2018г., от 03.04.2018г., в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14ч. до 16ч. в гр.Червен бряг, при управителя Марин Томов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20128150401560/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 18.12.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 08.10.2019г. Частен съдебен изпълнител: ............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276