Двустаен апартамент

Начална цена: 18288.00 лв. Покажи в EUR

60 кв.м., ЕЛХОВО
ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 10, находящ се в гр.Елхово, ул. „3 – ти март” № 104, вх.А, ет.4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.2591.1.10

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 20.12.2019 14:00
Публикувана на: 09.10.2019 11:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 ГПК от от 19.11.2019г.-до 19.12.2019г. ще се проведе ВТОРА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20188780401709, в сградата на РС-Елхово, като на 20.12.2019г. в 14.00 ч. в зала на ЕРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, а именно: ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 10, находящ се в гр.Елхово, ул. „3 – ти март” № 104, вх.А, ет.4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.2591.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, с площ от 60.03 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, коридор, сервизни помещения и две тераси, ведно с избено помещение № 10 с площ от 5.22 кв.м., както и 2,689 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при граници на апартамента: на същия етаж: 27382.500.2591.1.11, под обекта: 27382.500.2591.1.7, над обекта: няма - Цената,от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 18288 лв. /осемнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева / Имотът е собственост на ИВАН ГОЧЕВ БОРИСОВ и МИТКА ГАЛЕВА БОРИСОВА, за него са учредени договорни ипотеки в полза взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, вписани в Сл Вп Елхово на 27.10.2008 г. и на 20.03.2015г., вписана е и възбрана в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД на 18.09.2018 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от определената начална цена в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-19.12.2019г. - 17,00ч. Гр.Ямбол, 09.10.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 287