Многостаен апартамент

Начална цена: 65998.08 лв. Покажи в EUR

87 кв.м., СМОЛЯН
ул. Елица № 7, бл. Невяста 18, вх. В, ет. 2, ап. 31

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 18.12.2019 10:00
Публикувана на: 09.10.2019 15:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.340.6.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 86.52 кв. м. (осемдесет и шест цяло и петдесет два квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Елица № 7, бл. Невяста 18, вх. В, ет. 2, ап. 31, намиращ се в сграда № 6 представляваща четириетажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 67653.917.340.6, със застроена площ от 212 кв.м. (двеста и дванадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-21-215/28.08.2009г. На началник на СГКК - Смолян, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Комплексно застрояване, с площ от 6188 кв.м. (шест хиляди сто осемдесет и осем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.340.6.5, под обекта: 67653.917.340.6.3, над обекта: 67653.917.340.6.9, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.651, 67653.917.341, 67653.917.345, 67653.917.710, 67653.917.370, 67653.917.670, 67653.917.337, 67653.917.339, 67653.917.342, 67653.917.708, ВЕДНО с избено помещение № 31 с площ 5.73 кв. м. (пет цяло и седемдесет и три квадратни метра), ВЕДНО със 3.24 % (три цяло и двадесет и четвърти стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3952
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294