Многостаен апартамент

Начална цена: 35172.00 лв. Покажи в EUR

108 кв.м., СМОЛЯН
ул. Евридика, № 11, вх. Г, ет. 4, ателие 2

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 10:30
Публикувана на: 09.10.2019 15:45

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 (една- втора) идеални части от АТЕЛИЕ № 2, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.569.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 107.60 кв.м. (сто и седем цяло и шестдесет стотни квадратни метра), с предназначение: Ателие за творческа дейност, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Евридика, № 11, вх. Г, ет. 4, ателие 2, намиращ се в жилищна сграда с идентификатор 67653.917.569.1 и със застроена площ от 728 кв.м. (седемстотин двадесет и осем квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.569.1, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Средно застрояване (от 10 до 15 м), и с площ от 1936 кв.м. (хиляда деветстотин тридесет и шест квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.917.569.1.24, 67653.917.569.1.88, 67653.917.569.1.89, под обекта: 67653.917.569.1.21, 67653.917.569.1.20, 67653.917.569.1.82, 67653.917.569.1.19, над обекта: 67653.917.569.1.29, 67653.917.569.1.91, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.917.566, 67653.917.574, 67653.917.868, 67653.917.568, 67653.917.570, ВЕДНО с 8.11% (осем цяло и единадесет стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, равняващи се на 13.80 кв.м. (тринадесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра), ВЕДНО с 8.11% (осем цяло и единадесет стотни процента) идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, равняващи се на 157 кв.м. (сто петдесет и седем квадратни метра).

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3230
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 291