Земеделска земя

Начална цена: 1548.00 лв. Покажи в EUR

10424 кв.м., Войводово
м. Срещу реката

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 19.11.2019 10:20
Публикувана на: 09.10.2019 16:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11867.78.26 /единадесет хиляди осемстотин шестдесет и седем точка, седемдесет и осем точка, двадесет и шест/, с. Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1566/05.09.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „СРЕЩУ РЕКАТА“ , площ: 10424 кв.м. /десет хиляди четиристотин двадесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 078026 / нула седемдесет и осем хиляди двадесет и шест/, съседи: 38399.87.182, 11867.78.28, 38399.87.199, 11867.78.950, 11867.78.951, 11867.78.6, 11867.78.27; При извършване на описа се установи, имота представлява обработваема земя

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3579
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 270