Хотел

Начална цена: 2869183.44 лв. Покажи в EUR

25463 кв.м., Пампорово

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 11.12.2019 10:00
Публикувана на: 09.10.2019 16:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС с разгърната застроена площ (РЗП) от 25 462.84 кв.м. (двадесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и две цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра), незавършен строеж - на етап груб строеж, с подобекти БЛОК А, БЛОК Б, БЛОК В, БЛОК Г и БЛОК П, разположен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.102.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-1/20.01.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 9189 кв. м. (девет хиляди сто осемдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, попадащ в УПИ V-Хотелски комплекс, кв. 1 по Подробния устройствен план (ПУП) на к.к. Пампорово, частично изменен със Заповед № 298/09.10.2000 г. на кмета на община Чепеларе, целият с площ от 9410 кв.м. (девет хиляди четиристотин и десет квадратни метра), находящ се в землището на с. Проглед, ЕКАТТЕ 58517, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к. Пампорово, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 58517.102.11, 58517.102.12, 58517.102.23, 58517.102.66, 58517.102.94, 58517.102.14, като част от подобектите в хотелския комплекс са отразени в КККР, като: ЕДИНАДЕСЕТЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 58517.102.13.2, със застроена площ от 406 кв.м. (четиристотин и шест квадратни метра) и с предназначение: Курортна, туристическа сграда, ОСЕМЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 58517.102.13.3, със застроена площ от 1183 кв.м. (хиляда сто осемдесет и три квадратни метра) и с предназначение: Курортна, туристическа сграда, ОСЕМЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 58517.102.13.4, със застроена площ от 1247 кв.м. (хиляда двеста четиридесет и седем квадратни метра) и с предназначение: Курортна, туристическа сграда, и ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 58517.102.13.1, със застроена площ от 281 кв.м. (двеста осемдесет и един квадратни метра) и с предназначение: Курортна, туристическа сграда, ВЕДНО с правото на собственост върху гореописания поземлен имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3230
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 291