Паркомясто

Начална цена: 12000.00 лв. Покажи в EUR

14 кв.м., ВАРНА
ул. "Г. Бенковски" 90

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Станимира Костова - Данова
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 11:15
Публикувана на: 09.10.2019 17:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПАРКОВО МЯСТО № 8 /осем/ по акт за собственост на сутеренен етаж в сградата, построена в описаното по-горе дворно място, а именно поземлен имот с идентификатор 10135.1503.207, с адрес гр.Варна, ул.Георги Бенковски № 90. със застроена площ от 13.75 /тринадесет цяло седемдесет и пет стотни/ кв. метра, с дължина 5.50 /пет цяло и петдесет стотни/ метра и широчина 2.50 /две цяло и петдесет стотни/ метра, при граници: маневрено хале. маневрено хале, парково място № 7, УПИ № Х-6, а по скица представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135Л503.207.6.29, на ет. -1, обект ПМ8, самостоятелния обект се намира в сграда №6, разположена в гореописания поземлен имот с идентификатор 10135.1503.207, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, с площ 12.50 кв.м, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1503.207.6.28, под обекта: няма, над обекта няма, по акт за собственост ведно с 11.8811 % /единадесет цяло осем хиляди осемстотин и единадесет десетохилядни процента/ или 22.07 /двадесет и две цяло и седем стотни/ кв. метра идеални части от подземен гараж в сутеренния етаж, целият със застроена площ от 301.52 /триста и едно цяло петдесет и две стотни/ кв. метра, ведно с припадащите му се 1.65264 % /едно пяло шестдесет и пет хиляди двеста шестдесет и четири стохилядни процента/ или 5.25 /пет цяло двадесет и пет стотни/ кв. метра идеални части от общите части на сградата, както и 1.9326 % /едно цяло девет хиляди триста двадесет и шест десетохилядни процента/ от правото на строеж върху описаното дворно място, а по скица ведно с прилежащите части: 1.5104 % ид.ч. от общите части на сградата и 11.2694 % ид ,ч. от правото на строеж върху описаното дворно место.

ЧСИ

Име: Станимира Костова - Данова
Служебен номер: 718
Телефон: 052 630140
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул."Воден" №7
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Станимира Костова - Данова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324