Производствен имот

Начална цена: 184630.40 лв. Покажи в EUR

26817 кв.м., ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. " Плевенско шосе " № 1, местност " Арман баир "

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 09.12.2019 14:00
Публикувана на: 10.10.2019 13:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ земя с площ от 26 817 кв.м. ( двадесет и шест хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни метра ), находящ се в землището на гр. Ловеч, Област Ловеч, местност „Арман баир“, представляващ имот № 000468 ( четиристотин шестдесет и осем ), заедно с построените в него масивни сгради, както следва: гаражи и работилници на един етаж с обща застроена площ от 941 кв.м. ( деветстотин четиридесет и един квадратни метра ), трансформатор със застроена площ от 9 кв.м. ( девет квадратни метра ), гаражи със застроена площ от 713 кв.м. ( седемстотин и тринадесет квадратни метра ), склад за сол и пясък на един етаж със застроена площ от 474 кв.м. ( четиристотин седемдесет и четири квадратни метра ), помпена станция и резервоарна на етаж със застроена площ от 85 кв.м. ( осемдесет и пет квадратни метра ), както и всички подобрения и трайни насъждения, извършени върху имота, който имот представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.35 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и две, точка, тридесет и пет ), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Ловеч, Област Ловеч, п.к. 5500, ул. „Плевенско шосе“ № 1, местност „Арман баир“, заедно с построените върху имота: СГРАДА с идентификатор № 43952.502.35.2 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и две, точка, тридесет и пет, точка, две ), със застроена площ от 714 кв.м. ( седемстотин и четиринадесет квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Постройка на допълващо застрояване, СГРАДА с идентификатор № 43952.502.35.3 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и две, точка, тридесет и пет, точка, три ), със застроена площ от 938 кв.м. ( деветстотин тридесет и осем квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Постройка на допълващо застрояване, СГРАДА с идентификатор 43952.502.35.4 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и две, точка, тридесет и пет, точка, четири ), със застроена площ от 449 кв.м. ( четиристотин четиридесет и девет квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: друг вид обществена сграда, СГРАДА с идентификатор № 43952.502.35.5 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и две, точка, тридесет и пет, точка, пет ), със застроена площ от 45 кв.м. ( четиридесет и пет квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, СГРАДА с идентификатор 43952.502.35.6 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и две, точка, тридесет и пет, точка, шест ), със застроена площ от 19 кв.м. ( деветнадесет квадратни метра ), брой етаж: 1 ( един ), предназначение: друг вид сграда за обитаване.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 2690/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3578
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 270