Тристаен апартамент

Начална цена: 196680.00 лв. Покажи в EUR

93 кв.м., СОФИЯ
ж.к. "Редута", ул. "Румен войвода" № 24, ет. 2, ап. 4

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Сия Богданова Халаджова
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:00
Публикувана на: 10.10.2019 14:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Редута“, ул. „Румен войвода“ № 24 /двадесет и четири/, на 2 /втори/ етаж на монолитна жилищна сграда, на кота +2.65 /плюс две цяло шестдесет и пет стотни/ метра, с площ от 93.20 /деветдесет и три цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от: кухненски бокс, трапезария, две спални, баня-тоалетна, тоалетна, мокро помещение, при съседи: севроизток – ул. „Румен войвода“, югоизток – апартамент № 3, стълбищна площадка и асансьор, северозапад – калкан, югозапад – вътрешен двор, който имот представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.702.3473.1.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, едно, точка, четири/ по кадатралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София /столица/, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Слатина“, ул. „Румен войвода“ № 24 /двадесет и четири/, ет. 2 /втори/, ап. 4 /четири/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.702.3473 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди четиристотин седемдесет и три/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 93.20 /деветдесет и три цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.702.3473.1.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, едно, точка, три/, под обекта: 68134.702.3473.1.28 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, едно, точка, двадесет и осем/, над обекта: 68134.702.3473.1.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и две, точка, три хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, едно, точка, осем/, ведно с МАЗЕ № 4 /четири/ с площ от 2.55 /две цяло петдесет и пет стотни/ квадратни метра, при съседи: мазе № 3, калкан, мазе № 5 и коридор и с 4.649 % /четири цяло шестстотин четиридесет и девет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 17.86 /седемнадесет цяло осемдесет и шест стотни/ квадратни метра и от правото на строеж върху дворното място, представляващо урегулиран поземлен имот, обозначен по скица като УПИ XV-473-Б /петнадесети, за имот четиристотин седемдесет и три буква Б/ в кв. 234 /двеста тридесет и четири/ по плана на гр. София, местност „Гео Милев-Подуене-Редута“, при съседи по скица: УПИ XIV-473 а /четиринадесети, отреден за имот планоснимачен номер четиристотин седемдесет и три, буква А/, УПИ XX-483 /двадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин осемдесет и три/, УПИ XIX – 482 /деветнадесети, отреден за имот планоснимачен номер четиристотин осемдесет и две/, УПИ XVI-474 /шестнадесети, отреден за имот планоснимачен номер четиристотин седемдесет и четири/ и ул. „Румен войвода

ЧСИ

Име: Сия Богданова Халаджова
Служебен номер: 863
Телефон: 02 - 9516069
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Алабин No46, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.hhd.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Сия Богданова Халаджова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 287