Производствен имот

Начална цена: 838200.78 лв. Покажи в EUR

20967 кв.м., ДОБРИЧ
ж.к. Рилци, местност "Стопански двор"

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:15
Публикувана на: 10.10.2019 14:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

І.МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ С ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЯЛО САЛАМУРЕНО СИРЕНЕ И МАСЛО, находящо се в гр.Добрич, кв. Рилци, Стопански двор, със застроена площ от 1163.53 /хиляда сто шестдесет и три цяло и петдесет и три стотни/ кв.м. и разгъната застроена площ от 1976.88 /хиляда деветстотин седемдесет и шест цяло и осемдесет и осем стотни/ кв.м, състоящо се от: Сутеренен етаж с помещения за подготовка на сирене и кашкавал, климатизирани зали за зреене на сирене и кашкавал; Първи етаж с производствени помещения-цехове за производство на сирене, кашкавал, извара, пастьоризация, СИР-помещение, помещения за закваска и разфасовка на кисело мляко и йогурт, топено сирене и млечни произведения, както и подготвителни и помощни помещения-стерилизационна, перално, помещения за подготовка на амбалаж, абонатно, рампа и експедиционни лаборатории, офисни и санитарни помещения за обслужване на персонала, хладилни камери за сирене, кашкавал, прясно и кисело мляко; Втори етаж с кабинет-директор с приемна, битови, санитарни и складови помещения, тераса, складово помещение, заедно с цялото технологично оборудване и инвентар, ведно с правото на собственост върху поземления имот, в който е построено предприятието, целият с площ от 3 901.00 /три хиляди деветстотин и един/ кв.м, който имот и обектите /сградите/ в него са заснети в кадастъра и отразени в скици като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.630.58 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, пет, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Добрич, ж.к. Рилци, местност "Стопански двор", с площ от 3 812.00 /три хиляди осемстотин и дванадесет/ кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за хранително-вкусовата промишленост, стар идентификатор: 72624.630.42, номер по предходен план: 72624.630.7, 72624.630.8, 630.39, парцел ХІV, ХХ, при съседи на поземления имот: 72624.630.57, 72624.630.13, 72624.630.9, 72624.630.31 и 72624.630.12. Ведно с построените в поземления имот сгради, както следва: 1. СГРАДА с идентификатор 72624.630.58.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, пет, осем, точка, едно/ със застроена площ от 1 288.00 /хиляда двеста осемдесет и осем/ кв.м, брой етажи: 2 /два/, предназначение: промишлена сграда. 2. СГРАДА с идентификатор 72624.630.58.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, пет, осем, точка, две/ със застроена площ от 39.00 /тридесет и девет/ кв.м, брой етажи: 1 /един/, предназначение: складова база, склад. 3. СГРАДА с идентификатор 72624.630.58.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, пет, осем, точка, три/ със застроена площ от 45.00 /четиридесет и пет/ кв.м, брой етажи: 1 /един/, предназначение: складова база, склад. 4.СГРАДА с идентификатор 72624.630.58.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, пет, осем, точка, четири/ със застроена площ от 33.00 /тридесет и три/ кв.м, брой етажи: 1 /един/, предназначение: складова база, склад. 5.СГРАДА с идентификатор 72624.630.58.5 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, пет, осем, точка, пет/ със застроена площ от 64.00 /шестдесет и четири/ кв.м, брой етажи: 1 /един/, предназначение: складова база, склад. 6.СГРАДА с идентификатор 72624.630.58.6 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, пет, осем, точка, шест/ със застроена площ от 65.00 /шестдесет и пет/ кв.м, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда. 7. СГРАДА с идентификатор 72624.630.58.7 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, пет, осем, точка, седем/ със застроена площ от 243.00 /двеста четиридесет и три/ кв.м, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда. 8. СГРАДА с идентификатор 72624.630.58.8 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, пет, осем, точка, осем/ със застроена площ от 10.00 /десет/ кв.м, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда. *В стойността на сградния фонд се включват и трайно прикрепени части от инсталации, технологични машини и съоръжения (включително, но не само: вентилационни, климатични и други технологични инсталации, тръбни пътища за основни, допълнителни суровини, спомагателни материали; тръбни пътища за измиване, дезинфекция, изплакване и др.), които обезпечават нормалната и безопасна експлоатация на сградите и на предприятието като цялост – без тяхното наличие предприятието (съвкупност от сграден фонд, поземлен имот и машини и съоръжения) няма да може да се ползва по предназначение. ІІ. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.630.64 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, шест, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Добрич, ж.к. Рилци, местност "Стопански двор", с площ по акт за собственост от 17 072.00 /седемнадесет хиляди и седемдесет и два/ кв.м, а по скица с площ от 17 155.00 /седемнадесет хиляди сто петдесет и пет/ кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за хранително-вкусовата промишленост, стар идентификатор: 72624.630.41, 72624.630.56, 72624.630.60, номер по предходен план: 72624.630.12, 72624.630.7, 72624.630.8, 630.39, парцел ХІV, ХХ, при съседи на поземления имот: 72624.630.59, 72624.630.14, 72624.630.61, 72624.630.57, 72624.630.12, 72624.630.55, 72624.630.53 и 72624.630.30. Ведно с построените в поземления имот сгради, описани в акт за собственост като Едноетажна сграда за котелно и Склад за твърдо гориво със застроена площ от 432.00 /четиристотин тридесет и два/ кв.м, които са заснети в кадастъра и отразени в скици като три отделни сгради, а именно: 1. СГРАДА с идентификатор 72624.630.64.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, шест, четири, точка, едно/ със застроена площ от 434.00 /четиристотин тридесет и четири/кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за енергопроизводството/. 2. СГРАДА с идентификатор 72624.630.64.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, шест, четири, точка, две/ със застроена площ от 302.00 /триста и два/кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: складова база, склад. 3. СГРАДА с идентификатор 72624.630.64.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, нула, точка, шест, четири, точка, три/ със застроена площ от 39.00 /тридесет и девет/кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: складова база, склад. *В поземлен имот с идентификатор 72624.630.64 е изградена Парова централа и други сгради за топло производство, обслужващи производствените нужди и мощности на Сградите, изградени в поземлен имот с идентификатор 72624.630.58, което обуславя технологичната и функционална свързаност между двата имота. Ведно със съвкупността от движими вещи, икономически и функционално свързани, осигуряващи функционирането на поземлен имот 72624.630.58 и поземлен имот 72624.630.64 по предназначение, като: Млекопреработвателно предприятие с технологични линии за производство на бяло саламурено сирене и масло, а именно: 1. Климатична инсталация - Мандра Бр. 1 Инв.№ 203004; 2.Парогенератор THERMINDUS Бр. 1 Инв.№ 203005 Фабр.№ 6372; 3. Вана за европейско сирене Бр.2 Инв.№ 203009; 4. Заквасочник 100 л. Бр. 1 Инв.№ 203021; 5. Централна измиваща система Бр. 1 Инв.№ 203039; 6.Котел ПКМ 1 Бр. 1 Инв.№ 203060; 7.Съд за суроватка с помпа Бр.1 Инв.№ 203080; 8. Студоакумулатор и хладилна инсталация със станция за фреон Бр.1 Инв.№203067; 9.Сиреноизготвител 3000 л. Бр. 1 Инв.№ 203083 Фабр.№ 116; 10. Преобразувател за пара / система за преобразуване на пара Бр. 1 Инв.№ 203086; 11. Генератор за ток - Мандра Акуват Бр. 1 Инв.№ 203091; 12. Улей за суроватка Бр. 1 Инв.№ 203099; 13.Хидрофорна система Бр. 1 Инв.№ 203103; 14. Охладител приемна Бр. 1 Инв.№ 203128; 15.Заквасочник 50 л. Бр. 1 Инв.№ 203020; 16.Обезвъздушително казанче част от приемна линия Бр. 1 Инв.№ 203023; 17.Танк хоризантален 10т. Бр.1; 18.Съд за задръжка 2000 л. Бр. 1; 19.Сиренарски вани 5 метрови - 6 бр. и 4 метрови - 7 бр. Инв.№ 203092, 203100; 20. Вана кръгла Бр.1; 21. Маслоизготвител Бр.1; 22. Танк хоризантален 10т. Бр. 1; 23. Танк вертикален 4 т. Бр.2; 24. Сиренарски вани 4 метрови Бр.2; 25. Улей за суроватка Бр.2; 26. Дизелов котел BRATO VIADRUS Бр.1; 27. Хоризонтален танк 10т. (пред истудоакумулатори) Бр. 1; 28. Хоризонтален танк 10т.  Бр.1; 29.Компресор за въздух; 30. Кондензен резервоар и питателни помпи 2 бр.за захранване на котела Бр. 1;

ЧСИ

Име: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Служебен номер: 901
Телефон: 058 870040
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276