Парцел

Начална цена: 243000.00 лв. Покажи в EUR

2977 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Неделчо Любомиров Митев
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 09:00
Публикувана на: 10.10.2019 15:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, Столична община, район "Люлин", ул. “Обелско шосе” № 11 /единадесет/, който имот съгласно удостоверение с изх. № 94-00-388/23.02.2015 г. на ГИС София, има следния настоящ адрес: гр. София, район „Люлин – Столична община“, ул. „Веселин Ханчев“ № 1, целият с площ 2976.59 /две хиляди деветстотин седемдесет и шест цяло и петдесет и девет стотни/ квадратни метра, а по скица с площ от 2970 /две хиляди деветстотин и седемдесет/ кв. м, съставляващ съгласно Заповед № РД-09-50-331 от 17.07.2000 г. на главния архитект на град София парцел I-1983 /първи, отреден за имот планоснимачен номер хиляда деветстотин осемдесет и три/, отреден за производствени и обслужващи дейности, в квартал 8 /осем/, местността “Складово-производствена зона “Модерно предградие – Обеля“ по регулационния план на град София, при граници: улица, улица, парцел II-1983 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда деветстотин осемдесет и три/, от същия квартал, отреден за производствени и обслужващи дейности, който съгласно кадастрална скица, представлява поземлен имот с идентификатор № 68134.4355.2217 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, пет, точка, две, две, едно, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/30.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, п.к. 1000, ул. „Веселин Ханчев“, район „Люлин“ № 1, с площ: 2998 /две хиляди деветстотин деветдесет и осем/ кв. м, с трайно предназначение на теритоирята: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складово обект, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: 1983, квартал: 8, парцел: I, при съседи: имот с идентификатор № 68134.4355.88, имот с идентификатор № 68134.4355.172, имот с идентификатор № 68134.4355.2109, имот с идентификатор № 68134.4355.90, имот с идентификатор № 68134.4355.89, имот с идентификатор № 68134.4355.2427, имот с идентификатор № 68134.4355.2426, заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА за канцелария на временна отоплителна централа, със застроена площ 64.00 /шестдесет и четири квадратни метра/, която съгласно кадастрална скица, представлява имот с идентификатор № 68134.4355.2217.2 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, пет, точка, две, две, едно, седем, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралната регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/30.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. София, п.к. 1000, ул. „Веселин Ханчев“, район „Люлин“ № 1, която сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4355.2217, със застроена площ: 57 /петдесет и седем/ кв. м, с брой етажи: 1 /един/, с предназначение: промишлена сграда, както и всички находящи се в урегулирания поземлен имот подобрения и приращения, като с Протокол за опис на недвижим имот от 30.01.2014 г. е установено наличието на втора сграда в гореописания недвижим имот, която съгласно кадастрална скица представлява имот с идентификатор № 68134.4355.2217.1 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, пет, две, две, едно, седем, точка, eдно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/30.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. София, п.. 1000, ул. „Веселин Ханчев“, район „Люлин“ № 1, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4355.217, със застроена площ: 118 кв м /сто и осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: складова база, склад, за която сграда липсват строителни книжа за узаконяване.

ЧСИ

Име: Неделчо Любомиров Митев
Служебен номер: 841
Телефон: 0700 20 841
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. "Витоша" №17
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.mitev.bg/
Виж всички активни обяви за имоти на Неделчо Любомиров Митев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 287