Парцел

Начална цена: 413280.00 лв. Покажи в EUR

15669 кв.м., СОФИЯ
местност "Полето"

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 09:00
Публикувана на: 10.10.2019 15:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

Подписаният Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 08.12.2015 г. по изп. дело № 20158380410161 по описа на Частен съдебен изпълнител Милен Бъзински, рег. № 838 на КЧСИ, което е прехвърлено за продължаване на изпълнителните действия от Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов и е преобразувано под № 20168440400161, собственост на „Грифон Естейтс България” ЕООД, а именно:          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 15 669 кв.м. по приложена скица, съставляващ имот с планоснимачен № 213, в квартал 18, улици и извън регулация, по плана на град София, местности Толева махала и Република 2, от който имот попадат: в квартал 18- за обслужващи обекти и чисто производство – 8921 кв.м. в улици – 2226 кв.м.; извън регулация – 4522 кв.м., при граници /съседи/, съгласно скица № 1412/23.10.2008 г., издаден от СО район Връбница, поземлен имот № 137, поземлен имот- без номер по скицата, поземлен имот № 154, поземлен имот № 126 /стар № 114/, път и който поземлен имот с планоснимачен № 213 е идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /НИВА/, с площ от 15668 кв.м., съставляващ имот № 154010, находящ се в землището на с. Волуяк, Столична община- район Връбница, местност Полето, четвърта категория на земята пре неполивни условия, при граници /съседи/, съгласно предходен документ за собственост: имот № 154011- нива на Валери Георгиев Миланов, имот № 154019- жил.територия на Петра имоти ЕООД, имот № 154003- нива на Румен Димитров Георгиев, имот № 154002- нива на Бест фудс ООД, имот № 000534- полски път на Столична община, а съгласно данни на Агенция по геодезия, картография и кадастър- град София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. поземлен имот с идентификатор № 12084.2758.213, находящ се в с. Волуяк, район Връбница, площ от 15665 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план 213, квартал 18, палцел I, III, при съседи: 12084.2758.137, 12084.2758.2442, 12084.2758.2443, 12084.2758.2, 12084.2758.3, 12084.2758.151.          Съгласно изготвена експертиза от вещо лице, недвижимият имот се намира между град Божурище и село Волуяк, в близост до магазин METRO 2; градът се намира на 13 км. западно от центъра на град София в западната част на Софийско поле. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 214, том 1, № от дв.вх.рег. 1958/21.01.2016 г. в полза на „Хета Асет Резолюшън Ауто България” ООД по изп. дело № 20158440403376 по описа на ЧСИ Стоян Якимов за сумата от 19489.45 лв. главница, ведно със съответната законна лихва, считано от 04.02.2014 г.; Възбрана № 2, том 16, № от дв.вх.рег. 58370/08.10.2015 г. в полза на взискателя "Хета Асет Резолюшън Ауто България" ООД по изп. дело № 20158410406780 по описа на ЧСИ Неделчо Митев за сумата от 21294.24 евро – главница, ведно със съответната законна лихва, считано от 03.09.2013 г.; Възбрана № 50, том 25, № от дв.вх.рег. 53531/31.10.2013 г. в полза на Дирекция Общински приходи по изп. дело № 20138380406958 по описа на ЧСИ Милен Бъзински за сумата от 144827.65 лв.- публични общински вземания; Възбрана № 271, том 20, № от дв.вх.рег. 57146/20.12.2011 г. в полза на Столична община за сумата от 124139.68 лв. главница, установена с Ревизионен акт; Възбрана № 217, том 23, № от дв.вх.рег. 62680/28.12.2010 г. в полза на "Хета Асет Резолюшън Ауто България" ООД по изп. дело № 20107810401179 по описа на ЧСИ Георги Дичев за сумата от 42262.02 евро- главница, ведно със съответната законна лихва, считано он 05.11.2010 г.; Възбрана № 146, том 18, № от дв.вх.рег. 68427/20.11.2015 г. в полза на Корпоративна търговска банка /в несъстоятелност/ АД по изп. дело № 20168440400161 по описа на ЧСИ Стоян Якимов, Договорна ипотека № 123, том 57, № от дв.вх.рег. 59394/11.08.2008 г. в полза на Корпоративна търговска банка АД /в несъстоятелност/, Договорна ипотека № 70, том 78, № от дв.вх.рег. № 83196/13.11.2008 г. в полза на Корпоративна търговска банка АД /в несъстоятелност/, Договорна ипотека, заместване в дълг, обезпечен с д.и. № 14, том 22, № от дв.вх.рег. 38053/25.08.2010 г. в полза на Корпоративна търговска банка АД /в несъстоятелност/ за сумата от 3749778.42 лв. – главница, ведно със съответната законна лихва, считано от 18.09.2015 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 413 280 лв. /четиристотин и тринадесет хиляди двеста и осемдесет лева/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 15.11.2019г. в началото на работния ден, като започва на 14.10.2019г. и завършва на 14.11.2019г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел. 070020844. За пазач на имота е определен Йордан Атанасов Иванов – управител на „Грифон Естейтс България” ЕООД. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440400161. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 15.11.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 25.09.2019 г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 287