Парцел

Начална цена: 218880.00 лв. Покажи в EUR

22196 кв.м., Бенковски
местност "Турски гробища"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Тодор Иванов Луков
Срок: от 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 19.11.2019 12:00
Публикувана на: 10.10.2019 16:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД20128200400567 - Поземлен имот с идентификатор 03839.17.56 (нула, три, осем, три, девет, точка, едно, седем, точка, пет, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-81/05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Бенковски, п.к. 4201 (четири хиляди двеста и едно), местност „Турски гробища“, площ: 22 196 кв. м. (двадесет и две хиляди сто деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за складова база, категория на земята при неполивни условия: 5 (пет), номер по предходен план: 017056 (нула, едно, седем, нула, пет, шест), квартал: масив 17 (седемнадесети), парцел: 017056 (нула, едно, седем, нула, пет, шест) – „Склад за метали и метални заготовки“, съседи: 03839.17.41, 03839.17.34, 03839.17.26, 03839.17.36, 03839.17.29, а съгласно нотариален акт: Поземлен имот № 017056 (нула, едно, седем, нула, пет, шест), с площ от 22 201 кв.м. (двадесет и две хиляди двеста и един квадратни метра), който имот е със сменено предназначение съгласно Решение № 11 (единадесет) от 31 август 2007 г. на МЗП, Областна дирекция „Земеделие и гори“ - гр. Пловдив, и за който със Заповед № РД-09-577/27.06.2007 г. на Кмета на Община Марица е образуван УПИ 017056 (нула, едно, седем, нула, пет, шест) – склад за метали и метални заготовки, от масив 17 (седемнадесети) по плана на село Бенковски, с площ на УПИ от 22201 кв.м. (двадесет и две хиляди двеста и един квадратни метра), при граници на урегулирания поземлен имот по предходна скица: поземлен имот № 29, поземлен имот № 26, поземлен имот № 36 и път, който имот е обрауван чрез обединяване на Поземлен имот № 017038 (нула, едно, седем, нула, три, осем) находящ се в с. Бенковски, ЕКАТТЕ 03839 (нула, три, осем, три, девет), община Марица, област Пловдивска, в местността „Турски гробища“, с площ от 11,100 дка. (единадесет декара и сто квадратни метра) и Поземлен имот № 017028 (нула, едно, седем, нула, две, осем), находящ се в с. Бенковски, ЕКАТТЕ 03839 (нула, три, осем, три, девет), община Марица, област Пловдивска, в местността „Турски гробища“, с площ от 11,101 дка. (единадесет декара сто и един квадратни метра). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 218 880 лв. (двеста и осемданесет хиляди осемстотин и осемдесет лева), съставляваща 90 % от цената, съгласно чл. 484 във вр. с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Тодор Иванов Луков
Служебен номер: 820
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Иванов Луков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3526
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 298