Земеделска земя

Начална цена: 9248.00 лв. Покажи в EUR

3600 кв.м., Цалапица

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Иво Георгиев Кралев
Срок: от 20.10.2019 до 20.11.2019
Обявяване на: 21.11.2019 14:00
Публикувана на: 11.10.2019 04:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.10.2019г. до 17:00 часа на 20.11.2019г. ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следните недвижими имоти, собствен на длъжника СОЛАРИС ЕКСПОРТ ЕООД, ЕИК 130557522, гр. СОФИЯ, ул.Янко Забунов № 28, вх. А, ет. 2, ап. 5, р-н Триадица , а именно: 1.НИВА от 3,600дка /три декара и шестстотин кв.м./, VI /шеста/ категория, местност Зелен пояс, съставляваща по плана на землището на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив, имот № 352011 /триста петдесет и две хиляди и единадесет/ , при граници: имоти с № 352014 – нива; 352009 – нива, 000410 – полски път на община Родопи, 001059 – полски път на община родопи, и 352013 – нива; Поземлен имот с идентификатор 78029.352.11 /седем осем нула две девет точка три пет две точка едно едно/ по КККР одобрени със Заповед РД-18-55/30.06.2017г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив, местност Зелен пояс, площ 3599кв.м. /три хиляди петстотин деведесет и девет кв.м./, трайно предназначение: НИВА, категория на земята: 6 /шеста/, съседни имоти: 78029.352.13, 78029.351.59, 78029.352.9, 78029.352.410, 78029.352.14. Имотът е придобит от длъжника с нотариален акт за продажба , вписан под № 47 , том 78 , дата 18.08.2006г. , по описа на СВ - Пловдив . НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК, е в размер на 9248,00лв. (девет хиляди двеста четиридесет и осем лева), представляваща 80 на сто от оценката. ЗАДАТЪК: За участие в публичната продан се внася задатък в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена, а именно: 924,80лв., предварително по следната сметка при банка ЦКБ: BG22 CECB 9790 50G5 8994 00, с титуляр ЧСИ 907 Иво Кралев, с основание „задатък ид 201/2019г.“. Наддавателните предложения и за двата имота ще бъдат обявени поотделно и последователно на 21.11.2019г./четвъртък/ в 14:00часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, находяща се в Пловдив, бул. „Шести септември“ № 167, и ще бъде обявен купувач. Наддаването се извършва за всеки имот поотделно. Наддавателните предложения се подават за всеки имот поотделно с отделен задатък, като на плика се записва: Номер на изп. дело, Дата и час на отваряне на пликовете, Имотът за който се отнася плика с надд. предложение. Книжата за имотите са депозирани в Регистратура публични продажби при РС Пловдив, на същия адрес, ет.3, ст.25, където купувачите могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават писмени наддавателни предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК. ОГЛЕД: Всички желаещи да огледат имотите, могат да сторят това по местонахождението им в землището на с.Цалапица, община Родопи, област Пловдив, като за съдействие при нужда могат да се обърнат към лицето за оглед всеки петък от 15.00-18.00 часа, МИЛЕН ВЪЛЧИНОВ, с адрес: с.Цалапица, Община Родопи, ул. Христо Смирненски № 15, тел. 0887 202 151 . Огледите са допустими само през времето на провеждане на проданта посочено горе и след предварителна уговорка с лицето за оглед като може да се осъществи и в различно от указаното време. ТЕЖЕСТИ: върху имота са вписани: обезпечителна и изпълнителна възбрана в полза на взискателя по делото; УКАЗАНИЯ: Наддавателните предложения се приемат в запечатан плик в Регистър публични продажби при Районен съд Пловдив, бул. Шести септември № 167, ет.3, ст.23, в срока на проданта посочен горе. Всеки наддавач има право само на едно наддавателно предрожение с един внесен задатък към него. Наддавателни предложия при цена по-ниска от началната или по-висока с 30 на сто от началната, както и от лица, които нямат право да участват на публична продан по чл.185 от ЗЗД, са недействителни. Проданта се провежда с тайно писмено наддаване и евентуално явно устно наддаване с фиксирана стъпка в размер на един задатък. При обявяване на купувач от писменото наддаване всеки присъстващ наддавач може да предложи по-висока цена с размера на един задатък. Обявеният за купувач внася цената, приспадайки задатъка, в двуседмичен срок, в противен случай губи задатъка и за купувач се обявява следващия по низходящ ред на предложенията наддавач. Присъстващите наддавачи ФЛ се легитимират с лична карта, законните представители на ЮЛ с УАС от ТР и лична карта, пълномощниците с пълномощно и адв.карта. Купувачът следва да представи декларация за произхода на средствата.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Иво Георгиев Кралев
Служебен номер: 907
Телефон: 0895 802 411
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Четвърти януари №36, ет.3, ап. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://www.ivokralev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Иво Георгиев Кралев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3952
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294