Къща

Начална цена: 59760.00 лв. Покажи в EUR

82 кв.м., СЛИВЕН
ул. Великокняжевска 123

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 19.11.2019 16:00
Публикувана на: 11.10.2019 08:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.511.94 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка деветдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 123, с площ 141,00 кв.м. /сто четиридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: 248 /двеста четиридесет и осем/, със съседи: имот с идф.№ 67338.511.127, имот с идф.№ 67338.511.92, имот с идф.№ 67338.511.91, имот с идф.№ 67338.511.95, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 67338.511.94.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка деветдесет и четири точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 123, със застроена площ: 82,00 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; представляващ по документ за собственост дворно място, представляващо Поземлен имот № 3309 /три хиляди триста и девети/, в кв.№ 155 /сто петдесет и пет/, по плана на гр. Сливен, целият с площ 120,00 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, от които 70,00 кв.м. застроено, при граници: Дафина Василева Георгиева, Слав и Руси Костадинови Чанкови и улица, ведно с жилищна сграда, състояща се от три стаи и кухня на първи етаж и три сутеренни стаи и кухня, обособени като самостоятелен жилищен обект.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3808
  • Продажба на МПС: 238
  • Продажба на имущество: 280