Земеделска земя

Начална цена: 882.00 лв. Покажи в EUR

2686 кв.м., Цалапица
местност "ЗЕЛЕН ПОЯС"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 19.11.2019 15:00
Публикувана на: 14.10.2019 10:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД20138250400630 - ¼ /една четвърт/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 78029.348.8 /седем, осем, нула, две, девет, точка, три, четири, осем, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-55/30.06.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имота: местност ЗЕЛЕН ПОЯС, площ: 2686 кв.м. /две хиляди шестстотин осемдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шест/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 348008, със съседи: 78029.348.937, 78029.348.9, 78029.348.402, 78029.348.10, 78029.348.7, 78029.348.914  - описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост съставлява - ¼ ид. ч. (една четвърт идеална част ) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 348008, с начин на трайно ползване: Нива с площ 2.686 дка /два декара и шестстотин осемдесет и шест квадратни метра/, VI-та /шеста/ категория на земята от землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдивска, ЕКАТТЕ 78029, в местността „ЗЕЛЕН ПОЯС“ , при граници и съседи: имот № 000914 – стопански двор – ДПФ, имот № 348007 – нива на Костадин Георгиев Сулев, имот № 348010 – нива на Димитър Костадинов Силев, имот № 348009 – нива на Рангел Петров Байрев, имот № 000402 – полски път. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 882,00 лева (осемстотин осемдесет и два лева), съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494 във връзка с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3952
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294