Производствен имот

Начална цена: 420000.00 лв. Покажи в EUR

25880 кв.м., ТЪРГОВИЩЕ
Промишлена зона - БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ

Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
ЧСИ: Анелия Емилова Ананиева - Загорова
Срок: от 14.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 25.11.2019 11:00
Публикувана на: 14.10.2019 11:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕДВИЖИМ ИМОТ,представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.504.271 по кадастралната карта на гр. Търговище, ЕКАТТЕ 73626, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г на ИД на АК, изменена със Заповеди №№ КД-14-25-92/30.09.2005 и КД-14-25-507/03.05.2006г на началник служба Кадастър гр. Търговище, със стар идентификатор: кв 14, парцел ІІІ № 3096 по плана на гр. Търговище съгласно скица № 3981/23.09.2008г на АГКК, целия с площ 25880 кв.метра, а по акт за собственост – Договор за продажба на ПИ 73626.504.271 /УП – 3096/ по плана на промишленаата зона на гр. Търговище чрез търг с явно наддаване по реда на ЗПСК от 24.10.2007 г, вписан в СВ при ТРС с вх. № 17 от 24.10.2007г, том ХІІ, партидна книга 4354;43137 – 25879кв.метра при граници на поземления имот по кадастралната карта и скица: поземлени имоти с идентификатори, както следва: „За друг вид производствен, складов обект“ № 73626.504.585, „Ниско застрояване“ № 73626.504.270, „За друг вид озеленени площи“ № 73626.504.508, „За второстепенна улица“ № 73626.504.343, „За друг вид производствен,складов обект“№ 73626.504.526, „За друг вид производствен,складов обект“№ 73626.504.269, „За второстепенна улица“ № 73626.504.355 и „За друг вид производствен, складов обект“ № 73626.504.272, ЗАЕДНО с построените в него недвижими имоти, както следва: СГРАДА № 1 на един етаж с идентификатор 73626.504.271.1, с предназначение „ПРОМИШЛЕНА СГРАДА“и застроена площ 427 кв.м., съгласно скица № 4160/08.10.2008 г. на АГКК, идентична с посочената в акта за собственост Договор за продажба на ПИ 73626.504.271 /УПИ – 3096/ по плана на промишлената зона на гр. Търговище, чрез търг с явно наддаване по реда на ЗПСК от 24.10.2007 г., вписан в СВ при ТРС с вх.№ 17 от 24.10.2007 г.,том ХІІ, партидна книга 4354; 43137 сграда „ Цех за преработка на бетонови отпадъци“ с площ 352 кв.м., съгласно Удостоверение с рег. индекс 257/21.04.2008г. по описа на Община Търговище и Удостоверение рег. № 25-10-2260 от 16.04.2008 г. по описа на АГКК, служба Търговище; СГРАДА № 2 на един етаж с идентификатор 73626.504.271.2, с предназначение „ПРОМИШЛЕНА СГРАДА“и застроена площ 329 кв.м., съгласно скица № 4161/08.10.2008 г. на АГКК, идентична с посочената в акта за собственост Договор за продажба на ПИ 73626.504.271 /УПИ – 3096/ по плана на промишлената зона на гр. Търговище, чрез търг с явно наддаване по реда на ЗПСК от 24.10.2007 г., вписан в СВ при ТРС с вх.№ 17 от 24.10.2007 г., том ХІІ, партидна книга 4354; 43137 сграда „ Склад цимент“ с площ 312 кв.м., съгласно Удостоверение с рег. индекс 257/21.04.2008г. по описа на Община Търговище и Удостоверение рег. № 25-10-2260 от 16.04.2008 г. по описа на АГКК, служба Търговище; СГРАДА № 3 на един етаж с идентификатор 73626.504.271.3, с предназначение „ПРОМИШЛЕНА СГРАДА“ и застроена площ 22 кв.м., съгласно скица № 4162/08.10.2008 г. на АГКК, идентична с посочената в акта за собственост Договор за продажба на ПИ 73626.504.271 /УПИ – 3096/ по плана на промишлената зона на гр. Търговище, чрез търг с явно наддаване по реда на ЗПСК от 24.10.2007 г., вписан с СВ при ТРС с вх.№ 17 от 24.10.2007 г.,том ХІІ, партидна книга 4354; 43137 сграда „ Битова сграда“ с площ 78 кв.м., съгласно Удостоверение с рег. индекс 257/21.04.2008г. по описа на Община Търговище и Удостоверение рег. № 25-10-2260 от 16.04.2008 г. по описа на АГКК, служба Търговище; СГРАДА № 4 на един етаж с идентификатор 73626.504.271.4, с предназначение „ПРОМИШЛЕНА СГРАДА“и застроена площ 100 кв.м., съгласно скица № 4163/08.10.2008 г. на АГКК, идентична с посочената в акта за собственост Договор за продажба на ПИ 73626.504.271 /УПИ – 3096/ по плана на промишлената зона на гр. Търговище, чрез търг с явно наддаване по реда на ЗПСК от 24.10.2007 г., вписан в СВ при ТРС с вх.№ 17 от 24.10.2007 г.,том ХІІ, партидна книга 4354; 43137 сграда „Навес - цех за преработка на варови разтвори“ с площ 107.2 кв.м., съгласно Удостоверение с рег. индекс 257/21.04.2008г. по описа на Община Търговище и Удостоверение рег. № 25-10-2260 от 16.04.2008 г. по описа на АГКК, служба Търговище; СГРАДА № 5 на един етаж с идентификатор 73626.504.271.5, с предназначение „ПРОМИШЛЕНА СГРАДА“и застроена площ 14 кв.м., съгласно скица № 4164/08.10.2008 г. на АГКК, идентична с посочената в акта за собственост Договор за продажба на ПИ 73626.504.271 /УП – 3096/ по плана на промишлената зона на гр. Търговище, чрез търг с явно наддаване по реда на ЗПСК от 24.10.2007 г., вписан в СВ при ТРС с вх.№ 17 от 24.10.2007 г.,том ХІІ, партидна книга 4354; 43137 сграда „Сервизно помещение“ с площ 7.5 кв.м., съгласно Удостоверение с рег. индекс 257/21.04.2008г. по описа на Община Търговище и Удостоверение рег. № 25-10-2260 от 16.04.2008 г. по описа на АГКК, служба Търговище; СГРАДА № 6 на един етаж с идентификатор 73626.504.271.6, с предназначение „ПРОМИШЛЕНА СГРАДА“и застроена площ 40 кв.м., съгласно скица № 4165/08.10.2008 г. на АГКК, идентична с посочената в акта за собственост Договор за продажба на ПИ 73626.504.271 /УПИ – 3096/ по плана на промишлената зона на гр. Търговище, чрез търг с явно наддаване по реда на ЗПСК от 24.10.2007 г., вписан в СВ при ТРС с вх.№ 17 от 24.10.2007 г.,том ХІІ, партидна книга 4354; 43137 сграда „Сграда - автокантар“ с площ 34 кв.м., съгласно Удостоверение с рег. индекс 257/21.04.2008г. по описа на Община Търговище и Удостоверение рег. № 25-10-2260 от 16.04.2008 г. по описа на АГКК, служба Търговище; СГРАДА № 7 на един етаж с идентификатор 73626.504.271.7, с предназначение „ПРОМИШЛЕНА СГРАДА“и застроена площ 9 кв.м., съгласно скица № 4166/08.10.2008 г. на АГКК, идентична с посочената в акта за собственост Договор за продажба на ПИ 73626.504.271 /УПИ – 3096/ по плана на промишлената зона на гр. Търговище, чрез търг с явно наддаване по реда на ЗПСК от 24.10.2007 г., вписан в СВ при ТРС с вх.№ 17 от 24.10.2007 г.,том ХІІ, партидна книга 4354; 43137 сграда „Тоалетни“ с площ 15 кв.м., съгласно Удостоверение с рег. индекс 257/21.04.2008г. по описа на Община Търговище и Удостоверение рег. № 25-10-2260 от 16.04.2008 г. по описа на АГКК, служба Търговище; СГРАДА № 8 на един етаж с идентификатор 73626.504.271.8, с предназначение „ПРОМИШЛЕНА СГРАДА“и застроена площ 10 кв.м., съгласно скица № 4167/08.10.2008 г. на АГКК и СГРАДА № 9 на един етаж с идентификатор 73626.504.271.9, с предназначение „ПРОМИШЛЕНА СГРАДА“и застроена площ 6 кв.м., съгласно скица № 4163/08.10.2008 г. на АГКК, като последните сграда №8 и сграда № 9 са идентични с посочената в акта за собственост Договор за продажба на ПИ 73626.504.271 /УП – 3096/ по плана на промишлената зона на гр. Търговище, чрез търг с явно наддаване по реда на ЗПСК от 24.10.2007 г., вписан в СВ при ТРС с вх.№ 17 от 24.10.2007 г.,том ХІІ, партидна книга 4354; 43137 сграда „Трафопост“ с площ 9 кв.м., съгласно Удостоверение с рег. индекс 257/21.04.2008г. по описа на Община Търговище, а съгласно Удостоверение рег. № 25-10-2260 от 16.04.2008 г. по описа на АГКК, служба Търговище; сгради с №№ 8 и 9 са идентични със сграда „Трафопост с пристройка за електромери“ с площ 9 кв.м. ВЕДНО с всички настоящи и бъдещи съоръжения, обслужващи помещения, подобрения и приращения по поземления имот с идентификатор 73626.504.271 и построените и описани по-горе сгради в него.

ЧСИ

Име: Анелия Емилова Ананиева - Загорова
Служебен номер: 769
Телефон: 0601 - 63531
E-mail: [email protected]
Адрес: Търговище, ул. Г.Бенковски №1, вх.А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Анелия Емилова Ананиева - Загорова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3952
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294