Земеделска земя

Начална цена: 3044.00 лв. Покажи в EUR

3850 кв.м., Орешак
село Орешак, м-ст Мал тепе

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 13:15
Публикувана на: 17.10.2019 10:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целия с площ от 3.850 декара (три декара осемстотин и петдесет квадратни метра) III(трета) категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - НИВА, представляващо имот с № 056033 ( нула, пет,шест, нула, три, три) образуван от имот № 056014 ( нула, пет, шест, нула, едно четири) в землището на село ОРЕШАК, ЕКАТТЕ 53691 (пет, три, шест, девет едно) общ. Аксаково, обл. Варна, местност "МАЛ ТЕПЕ" при граници и съседи по скица: имоти №№ 056032 - Нива на Татяна Данаилова Михалева; 056012 -нива на наследниците на Димитър Лефтеров Димитров; 000052 - полски път на Общ. Аксаково, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-911/13.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53691.56.33 /пет, три, шест, девет, едно, пет, шест, точка, три, три/ с адрес на поземления имот с. Орешак , общ. Акскаово, обл. Варна, местност Мал Тепе, с площ 3850 /три хиляди осемстотин и петдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 3 /трета/. При съседи: 53691.112.81, 53691.56.32, 53691.56.13, 53691.41.17

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.6, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3766
  • Продажба на МПС: 230
  • Продажба на имущество: 278