Земеделска земя

Начална цена: 2799.20 лв. Покажи в EUR

5400 кв.м., Бенковски
село Бенковски м-ст Гюмню гьолджук

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 13:30
Публикувана на: 17.10.2019 14:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ОВОЩНА ГРАДИНА, находящ се в землището на с. Бенковски, Община Аврен, Област Варна, местността "Гюмню гьолджук", ЕКАТТЕ 03811 /три хиляди осемстотин и единадесет/, с площ от 5.400 /пет декара и четиристотин квадратни метра/ дка, съставляващо поземлен имот № 037010 /тридесет и седем хиляди и десет/ по плана за земеразделяне, категория на земята при неполивни условия - "шеста" за 2.167 /два декара сто шестдесет и седем квадратни метра/ дка и "пета" за 3.233 /три декара двеста тридесет и три квадратни метра/ дка, начин на трайно ползване - овощна градина, при граници: поземлен имот № 000505-полски път на Община Аврен, поземлен имот № 037001-овощна градина на наследниците на Марин Добрев Любчев, поземлен имот № 037011 - овощна градина на Станка Михайлова Дишева и поземлен имот № 000070-пасище, мера, който поземлен имот и образуван от имот № 037005 /тридесет и седем хиляди и пет/, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-187/24.01.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03811.37.10 /нула, три, осем, едно, едно, точка, три, седем, точка, едно, нула/ с адрес на поземления имот с. Бенковски, Община Аврен, Област Варна, местността "Гюмню гьолджук", с площ 5399 /пет хиляди триста деветдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята: 5 /пета/. При съседи: 03811.37.70, 03811.37.11, 03811.37.505, 03811.37.17

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.6, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3954
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298