Гараж

Начална цена: 13500.00 лв. Покажи в EUR

61 кв.м., СОФИЯ
ул. "Голо бърдо" № 6

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 22.11.2019 09:00
Публикувана на: 17.10.2019 15:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Сканирано обявление 3

Виж на картата

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20158440400192 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 19.05.2016 г., собственост на „ЕНТЕЛ-ТТТ“ АД, а именно: Обособени обекти в ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, представляваща СЕВЕРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС на четири етажа - сутерен, първи, втори и трети етажи, част от ЮЖЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС на пет етажа - сутерен, първи, втори, трети и четвърти етажи, топла връзка между северен и южен корпуси на четири етажа, едноетажно вътрешно производствено тяло - изток и едноетажно вътрешно производствено тяло - запад, с административен адрес: град София, Столична община, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 1, находяща се в УПИ VI - за безвредно производство, администрация, търговия и паркинги, с идентификатор 68134.1200.345, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18- 49/16.09.2015 г. На Изпълнителния директор на АГКК, от кв. 16 по плана на гр. София, местността НПЗ „Захарна фабрика“, одобрен с Решение № 118 по Протокол № 24/30.03.2001 г. и ИПРЗ със Заповед № РД- 09- 50- 367/11.04.2007 г., целият с площ от 13 652 кв.м., при граници: улица, УПИ XXXIX, УПИ XL, УПИ XXXVII, УПИ XXXVIII, а именно: 1. ОБОСОБЕНА ЧАСТ на трети етаж на северен производствен корпус, с идентификатор 68134.1200.345.3.4, на кота +5,30, със застроена площ на етажа 1628,58 кв.м., включваща топла връзка север-юг с площ 323,94 кв.м., северен производствен корпус с площ 1220.10 кв.м. и топла връзка изток-запад с площ 84,54 кв.м., при граници на северния производствен корпус: от север - двор и навес, от изток - вътрешен двор, от юг - едноетажно вътрешно производствено тяло-изток; топла връзка север-юг и едноетажно вътрешно производствено тяло-запад; от запад – двор и при съседи, съгласно Схема: на същия етаж: няма, под обекта: 68134.1200.345.3.2, над обекта: няма, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописаното място; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 134, том 29, дв. вх. рег. № 52023/2009 г., Договорна ипотека № 166, том 2, дв. вх. рег. № 4412/2011 г., възбрана № 267, том 15, дв. вх. рег. № 58065/2015 г. в полза на взискателя -„УниКредит Булбанк” АД за сумата от 4190003.49 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 09.08.2007 г., Възбрана № 11, том 10, дв. вх. рег. № 29924/19.05.2017 г., възбрана № 160, том 11, дв. вх. рег. № 25793/2014 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 495 000 лв. /четиристотин и деветдесет и пет хиляди лева/. 2. СУТЕРЕН южен корпус, с идентификатор 68134.1200.345.1.14, на кота -3,10 м, със застроена площ 231,24 кв.м., при съседи: от север и изток - печатница на Варио Принт ЕООД; от запад - сграда на „Мобилтел“ АД; от юг - двор и при съседи, съгласно Схема: на същия етаж: 68134.1200.345.1.1, под обекта: няма, над обекта: няма, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописаното място; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 166, том 2, дв. вх. рег. № 4412/2011 г., възбрана № 267, том 15, дв. вх. рег. № 58065/2015 г. в полза на взискателя -„УниКредит Булбанк” АД за сумата от 4190003.49 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 09.08.2007 г., възбрана № 160, том 11, дв. вх. рег. № 25793/2014 г., възбрана № 11, том 10, дв. вх. рег. № 29924/2017 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 81 000 лв. /осемдесет и една хиляди лева/. 3. Недвижим имот, описан с протокол от 19.05.2016 г., собственост на „Ентел-Холдинг“ АД, а именно: УПИ XXXIX, с идентификатор 68134.1200.801, по кадастралната карта и кадастралнитерегистри, одобрени със Заповед РД-18-49/16.09.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед 18-8440-08.11.2017 г. на Началник на СГКК – София. с площ по скица от 3483 кв. м., отреден „За озеленяване", от кв.16 по плана на град София, местността НПЗ „Захарна фабрика", одобрен със Заповед № РД-09-50-367/05.04.2007 г. на Гл. архитект на София, целият с площ 3470 кв.м., при граници по документ за собственост: УПИ VI-"3a безвредно производство, администрация, търговия и паркинги", улица с осови точки 145- 149 и улица с осови точки 149-150, при граници по скица: от две страни - УПИ VI улица с осови точки 145-149 и улица с осови точки 149-150 и при граници по Скица: 68134.1200.402, 68134.1200.345.; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 166, том 2, дело № 1919/2011 г., Договор за наем № 209, том 1, дв. вх. рег. № 4270/30.01.2018 г., Възбрана № 160, том 11, дв. вх. per. № 25793/2014 г., Възбрана № 29, том 10, дв. вх. per. № 32966/2015 г., Възбрана т. 15 акт № 292, дв. вх. peг. № 58277/2015 г. в полза на взискателя -„УниКредит Булбанк” АД за сумата от 4190003.49 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 09.08.2007 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 657 000 лв. /шестстотин петдесет и седем хиляди лева/, с включен ДДС, който ДДС е в размер на 109500 лв. /сто и девет хиляди и петстотин лева/. 4. Недвижим имот, описан с протокол от 01.09.2017 г., собственост на Донка Пенчева Терзиева, а именно: ½ /една втора/ ид. част от ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ № 10 /десет/, находящ се в жилищна сграда в град София, Столична община, район „Лозенец“, на ул. „Голо бърдо“ № 6 /шест/, на сутеренния етаж на сградата, на кота – 5.55 /минус пет цяло петдесет и пет стотни/ метра, със застроена площ от 60.92 /шестдесет цяло и деветдесет и две стотни/ кв. м., при съседи: стълбищна клетка, подземна улица, подземен гараж № 8, двор и двор, заедно с 23.780% /двадесет и три цяло седемстотин и осемдесет хилядни върху сто/ ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-8 /пети, отреден за имот с пл. Номер осем/ от кв. 269 /двеста шестдесет и девет/ по плана на град София, местността "Лозенец", с площ 580 /петстотин и осемдесет/ кв. м., при стари съседи: ул. "Голо бърдо", парцел № ІV, ХХІІ-10,11,12 и VІ-28,29 и при граници по док. нот. акт: ул. "Голо бърдо, УПИ /парцел/ VІ-28, 29, УПИ /парцел/ ХХІІ-356 иУПИ /парцел/ ІІІ-5, 6, 7. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 24, том 50, дв. вх. рег. № 57397/2007 г., подновена под № 199, том 33, дв. вх. рег. № 35427/2017 г., Възбрана № 289, том 15, дв. вх. рег. № 58250/2015 г., в полза на взискателя -„УниКредит Булбанк” АД за сумата от 419003.49 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 23.07.2007 г., Възбрана № 18, том 6, дв. вх. рег. № 16340/2015 г., Възбрана № 106, том 5, дв. вх. рег. № 15336/2016 г. , Възбрана № 238, том 6, дв. вх. рег. № 18452/29.03.2018 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 13 500 лв. /тринадесет хиляди и петстотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 22.11.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 21.10.2019 г. и завършва на 21.11.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел.: 0888/ 223 264. За пазач на имота е определен Тодор Дончев Терзиев. Недвижимият имот (подз. гараж № 10) може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел.: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20158440400192. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 22.11.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3980
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 298