Земеделска земя

Начална цена: 3061.00 лв. Покажи в EUR

3305 кв.м., Маринка
МЕСТНОСТ КАЛИНКА БУНАР

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Трифон Димитров Димитров
Срок: от 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 22.11.2019 14:00
Публикувана на: 18.10.2019 16:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47202.5.137 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маринка, общ. Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-22/24.03.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение – няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „КЛИНКА БУНАР”, площ 3305 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, при съседи: 47202.5.194, 47202.5.136, 47202.5.138, 47202.5.135, 47202.5.116 представляващ НИВА, находяща се в землището на с. Маринка, с ЕКАТТЕ 47202, Община Бургас, Област Бургас, местността „Клинка бунар”, четвърта категория, с площ от 3,306 дка /три декара и триста и шест квадратни метра/, съставляваща имот № 005137 /пет хиляди сто тридесет и седем/, при граници и съседи: имот № 005136 /пет хиляди сто тридесет и шест/ - нива на „Земляци – М” ООД, имот № 005135 /пет хиляди сто тридесет и пет/ - нива на Дешка Петкова Опанска, имот № 005116 /пет хиляди сто и шестнадесет/ - полски път на общински фонд , имот № 005138 /пет хиляди сто тридесет и осем/ - нива на Пенка Грозева Минчева и имот № 006001 /шест хиляди и едно/ - полски път на общински фонд, при следните ограничения за имота: нефтопровод от 500 /петстотин/ до 1000 /хиляда/ мм – охранителна зона на 150 /сто и петдесет метра/ от двете му страни. Електропровод 20 kv – на 10 /десет/ метра от двете страни до крайните проводници или на 11 /единадесет/ метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;

ЧСИ

Име: Трифон Димитров Димитров
Служебен номер: 801
Телефон: 056 530012
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул.Александровска №82, вх.В, ет.2, ап.8
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Трифон Димитров Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3957
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298