Многостаен апартамент

Начална цена: 310788.00 лв. Покажи в EUR

151 кв.м., СОФИЯ
ул. Тодор Каблешков № 53, вх.В, ет.2

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мария Красинова Цачева
Срок: от 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 26.11.2019 09:00
Публикувана на: 21.10.2019 10:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № В 206 /”В” двеста и шест/, находяш се в град София, Столична община – район Витоша, разположен на II /втори/ жилищен етаж, на кота + 7.95 /плюс седем цяло деветдесет и пет стотни/ метра във вход „В” на жилищната сградана булевард „Тодор Каблешков” № 53 /петдесет и три/, (стар адрес: град София, квартал „Манастирски ливади”, булевард „Тодор Каблешков”, блок „В”, построен в подробно описания по-долу урегулиран поземлен имот), който апартамент е със застроена площ 151 /сто петдесет и един/ квадратни метра, състоящ се or дневна - кухненски бокс, три спални, две бани с тоалетни, антре, мокро помещение, балкон и складово помещение, при съседи: калкан с блок „Б”, стълбище и коридор, апартамент № В205 /„В” двеста и пет/ и урегулиран поземлен имот заедно с 1.0489% (едно цяло четиристотин осемдесет и девет десетохилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата (равняващи се на 27.18 /двадесет и седем цяло и осемнадесет стотни/ квадратни метра) и 0.6725% /нула цяло шест хиляди седемстотин двадесет и пет десетохилядни върху сто/ идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ съгласно доказателствения акт за собственост урегулиран поземлен имот (парцел) IV-1492,1493 (четвърти за имоти с планоснимачни номера хиляда четиристотин деветдесет и две и хиляда четиристотин деветдесет и три) от квартал 3 (три), по плана на град София, местността „Манастирски ливади – запад”, целия имот с площ от 4 505 (четири хиляди петстотин и пет) квадратни метра, при съседи: урегулиран поземлен имот VII-1491 (седми за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин деветдесет и едно), урегулиран поземлен имот II-1452 (втори за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин петдесет и две), урегулиран поземлен имот III-1690 (трети за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин и деветдесет), имот с планоснимачен номер1494 (хиялда четиристотин деветдесет и четири) и имот с планоснимачен номер 1503 (хиляда петстотин и три) като гореописаният апартамент №В 206 („В”двеста и шест) съгласно схема от АГКК представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 68134.1932.1493.1.146 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, хиляда четиристотин деветдесет и три, точка, едно, точка, сто четиридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект в сграда е с адрес: гр.София, район „Витоша”, бул.„Тодор Каблешков” № 53 (петдесет и три), вход „В”, етаж 2 (две), апартамент № 206 (двеста и шест), с предназначение: жилище, апартамент с брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 151 (сто петдесет и един) квадратни метра, с прилежащи части: 1,0489% (едно цяло четиристотин осемдесет и девет десетохилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: имот с идентификатори: на същия етаж: 68134.1932.1493.1.145 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, хиляда четиристотин деветдесет и три, точка, едно, точка, сто четиридесет и пет), 68134.1932.1493.1.62 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, хиляда четиристотин деветдесет и три, точка, едно, точка, шестдесет и две) и 68134.1932.1493.1.63 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, хиляда четиристотин деветдесет и три, точка, едно, точка, шестдесет и три), под обекта: 68134.1932.1493.1.140 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, хиляда четиристотин деветдесет и три, точка, едно, точка, сто и четиридесет) и над обекта: 68134.1932.1493.1.152 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, хиляда четиристотин деветдесет и три, точка, едно, точка, сто петдесет и две), като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1932.1493 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, хиляда четиристотин деветдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, който поземлен имот съгласно скица от АГКК е с адрес: гр.София, р-н Витоша, ул.„Тодор Каблешков” № 53 (петдесет и три), с площ: 4 519 (четири хиляди петстотин и деветнадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване: над 15 (петнадесет) метра, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1492, 1493 (хиляда четиристотин деветдесет и две, хиляда четиристотин деветдесет и три), квартал 3 (три), парцел IV(четвърти) , при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 68134.1932.2056 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, две хиляди и петдесет и шест), 68134.1932.1491 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, хиляда четиристотин деветдесет и едно), 68134.1932.2148 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, две хиляди сто четиридесет и осем), 68134.1932.1494 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, хиляда четиристотин деветдесет и четири), 68134.1932.1752 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, хиляда седемстотин петдесет и две) и 68134.1932.1452 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, хиляда четиристотин петдесет и две).

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Мария Красинова Цачева
Служебен номер: 840
Телефон: 02 - 9836136
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Христо Белчев" №18, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://mariatsacheva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Красинова Цачева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3952
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294