Други

Начална цена: 187024.00 лв. Покажи в EUR

46418 кв.м., Сотиря
с. Сотиря, общ. Сливен

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 27.11.2019 16:00
Публикувана на: 21.10.2019 11:02

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000039 /тридесет и девет/, находящ се в землището на с. Сотиря, общ. Сливен, ЕКАТТЕ 68117 /шестдесет и осем хиляди сто и седемнадесет/, целият с площ от 46 418.00 кв.м. /четиридесет и шест хиляди четиристотин и осемнадесет квадратни метра/, начин на трайно ползване: друга животновъдна ферма, ведно с построените в имота: 1. КПП на един етаж, със застроена площ от 15.337 кв.м. /петнадесет цяло триста и тридесет и седем квадратни метра/, 2. Административна сграда, на два етажа, със застроена площ от 179.54 кв.м. /сто седемдесет и девет цяло петдесет и четири квадратни метра/, 3. Агрегатно, на един етаж със застроена площ от 46.728 кв.м. /четиридесет и шест цяло седемстотин двадесет и осем квадратни метра/, 4. Трафопост, на един етаж със застроена площ от 39.158 кв.м. /тридесет и девет цяло сто петдесет и осем квадратни метра/, 5. Ветеринарна лечебница, на един етаж, със застроена площ от 60.427 кв.м. /шестдесет цяло четиристотин двадесет и седем квадратни метра/, 6. Склад, на един етаж, със застроена площ от 313.638 кв.м. /триста и тринадесет цяло шестстотин тридесет и осем квадратни метра/, 7. Родилно, на един етаж, със застроена площ от 359.957 кв.м. /триста петдесет и девет цяло деветстотин петдесет и седем квадратни метра/, 8. Родилно, на един етаж със застроена площ от 335.596 кв.м. /триста тридесет и пет цяло петстотин деветдесет и шест квадратни метра/, 9. Хале- свине майки, на един етаж със застроена площ от 1 163.601 кв. м. /хиляда сто шестдесет и три цяло шестстотин и един квадратни метра/, 10. Хале- свине майки, на един етаж, със застроена площ от 1 205.57 кв.м. /хиляда двеста и пет цяло и петдесет и седем квадратни метра/, 11. Хале- подрастващи, на един етаж, със застроена площ от 462.993 кв.м. /четиристотин шестдесет и две цяло деветстотин деветдесет и три квадратни метра/, 12. Ремонтна работилница, на един етаж, със застроена площ от 184.919 кв.м. /сто осемдесет и четири цяло деветстотин и деветнадесет квадратни метра/, 13. Хале- угояващи прасета, на един етаж, със застроена площ от 426.238 кв.м. /четиристотин двадесет и шест цяло двеста тридесет и осем квадратни метра/, 14. Хале- угояващи прасета, на един етаж, със застроена площ от 448.835 кв.м. /четиристотин четиридесет и осем цяло осемстотин тридесет и пет квадратни метра/, 15. Хале- угояващи прасета, на един етаж, със застроена площ от 426.984 кв.м. /четиристотин двадесет и шест цяло деветстотин осемдесет и четири/, 16. Цех-колбаси, на един етаж, със застроена площ от 637.427 кв.м. /шестстотин тридесет и седем цяло четиристотин двадесет и седем/, 17. Птицеферма, на един етаж със застроена площ от 521.967 кв.м. /петстотин двадесет и едно цяло деветстотин шестдесет и седем квадратни метра/, 18. Технологична сграда, на един етаж, със застроена площ от 171.611 кв.м. /сто седемдесет и едно цяло шестстотин и единадесет квадратни метра/, 19. Блок – съоръжение №1 /едно/, на един етаж със застроена площ от 345.367 кв.м. /триста четиридесет и пет цяло триста шестдесет седем квадратни метра/, 20. Открит изгнивител, на два етажа, със застроена площ от 90.060 кв.м./деветдесет цяло нула шестдесет квадратни метра/, 21. Блок- съоръжение №2 /две/, на един етаж със застроена площ от 217.616 кв.м. /двеста и седемнадесет цяло шестстотин и шестнадесет квадратни метра/, заедно с всички настоящи и бъдещи постройки, подобрения и приращения в имота, включително и новостроящ се строеж: „Построяване на помещения и технологично оборудване за отглеждане на животни в свинекомплекс „Моллова Куриуя”, съгласно одобрени от СбЕСУТ при Община Сливен проекти по съответните части с Протокол- Решение №10 от 19.03.2004г. и Решение за строеж № 123/30.03.2004г., при граници за целия имот: имот № 000244- широколистна гора на държавата незаявена, имот № 000196- друг стопански терен стопанисван от общината, имот № 000190- изоставена нива стопанисвана от общината, имот № 000193- друг селскостопански терен стопанисван от общината,имот № 000008- широколистна гора на държавата незаявена, имот № 000120- местен път на общината незаявен. Имотът се продава като съвкупност, ведно със следните движими вещи, описани по изп. дело № 8/2014г., които са трайно прикрепени към него и са необходими за осъществяване на основното му предназначение, като свинеферма, а именно: 1. Фуражен бункер модел 602 – 6 куб.м. – 2 бр. 2. Транспортен шнек FA75 - 1бр. 3. Спирален транспортьор Multiflex – 1 бр. 4. Индивидуални дозатори за фураж DOS Classic – 189 бр. 5. Централен панел за управление на система за хранене – 1 бр. 6. Оборудване за контрол на климата – 1 бр. 7. Вентилатори – коминни тела – 1 бр. 8. Въздуховодни клапи и контрол – 1 бр. 9. Алармена система – 1 бр. 10. Управляващ кабел – 1 бр. 11. Фуражен бункер модел 602 – 6 куб.м. – 2 бр. 12. Транспортен шнек FA75 - 1бр. 13. Верижно-тапов транспортьор Discaflex – 1 бр. 14. Централен панел за управление на система за хранене – 1 бр. 15. Оборудване за контрол на климата – 1 бр. 16. Вентилатори – коминни тела – 1 бр. 17. Въздуховодни клапи и контрол – 1 бр. 18. Алармена система – 1 бр. 19. Управляващ кабел – 1 бр. 20. Фуражен бункер модел 602 – 6 куб.м. – 1 бр. 21. Транспортен шнек FA75 - 1бр. 22. Спирален транспортьор Multiflex 55 – 1 бр. 23. Индивидуални дозатори за фураж DOS Classic – 100 бр. 24. Централен панел за управление на система за хранене – 1 бр. 25. Оборудване за контрол на климата – 1 бр. 26. Вентилатори – коминни тела – 1 бр. 27. Въздуховодни клапи и контрол – 1 бр. 28. Алармена система – 1 бр. 29. Управляващ кабел – 1 бр. 30. Фуражен бункер модел 703 – 11,6 куб.м. – 1 бр. 31. Транспортен шнек FA75 - 1бр. 32. Хранилки Hoxline Round H-40 – 32 бр. 33. Връзка с централен РС и софтуер за управление – 1 бр. 34. Боксова система BN-H-800mm за подрастване – 1 бр. Имотът е ипотекиран в полза на взискателя – нот. акт № 37, том 7, дело № 7164/2007г. а движимите вещи са с учреден особен залог в полза на взискателя. Вписани са възбрани в полза на „Уникредит Булбанк” АД, „Стоянов, Стоянова – адвокатско дружество” и Общинска администрация - Сливен

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3718
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 280