Земеделска земя

Начална цена: 41760.00 лв. Покажи в EUR

31893 кв.м., Белопопци
с. Белопопци, общ. Горна Малина, местност Плуговини

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Владимир Людмилов Цачев
Срок: от 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 03.12.2019 10:00
Публикувана на: 21.10.2019 14:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор № 03705.12.98 /нула три хиляди седемстотин и пет, точка, дванадесет, точка, деветдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белопопци, общ. Горна Малина, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-1577/05.09.2019г. на изпълнителния директори на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Белопопци, местност ПЛУГОВИНИ, с площ от 31 893 кв.м. /тридесет и една хиляди осемстотин деветдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – 4 /четвърта/, номер по предходен план – 012098 при граници и съседи съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ: 03705.12.78, 03705.12.79, 03705.17.26, 03705.17.26, 03705.11.87, 03705.12.85 с описание съгласно акт за собственост, както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в землището на с. Белопопци, ЕКАТТЕ 03705, община Горна Малина, Софийска област, с площ от 31,899 дка /тридесет и един декара и осемстотин деветдесет и девет квадратни метра/, четвърта категория, в местността „ПЛУГОВИНИ“, съставляваща Имот № 012098 /дванадесет хиляди и деветдесет и осем/ при граници /съседи/: Имот № 000003 – полски път на Обшина Горна Малина, Имот № 012079 – нива на насл. на Стоян Ангелов Дойков, Имот № 012078 – нива на наследниците Иван Стойнов Симеонов, Имот № 012085 – полски път на Община Горна Малина, Имот № 011087 – полски път на Община Горна Малина, заедно с подобренията и приращенията в имота. Имотът е образуван от Имот № 012080 и Имот № 012081.

ЧСИ

Име: Владимир Людмилов Цачев
Служебен номер: 926
Телефон: 0725 66 - 898
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №5
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://tsachev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Владимир Людмилов Цачев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3994
  • Продажба на МПС: 256
  • Продажба на имущество: 294