Други

Начална цена: 110160.00 лв. Покажи в EUR

1080 кв.м., Завет
гр.Завет, улица "Кирил и Методий" № 71

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 26.11.2019 14:00
Публикувана на: 24.10.2019 09:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение за промишлени нужди, с планоснимачен номер 607 (шестотин и седем) в квартал 16 (шестнадесет) по плана на град Завет, община Завет, област Разград, одобрен със Заповед № 280/31.05.1979г., с площ от 16900 (шестнадесет хиляди и деветстотин) квадратни метра, с административен адрес - улица "Кирил и Методий" № 71 (седемдесет и едно), при граници: от три страни - улици, ведно с построения в него самостоятелен обект със стопанско предназначение - "ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ", включващ следните сгради: 1. СГРАДА "КОЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ" - сглобяема стоманено-бетонна конструкция, представляваща производствено хале с канцеларии на два етажа, с обща застроена площ от 1080 (хиляда и осемдесет) квадратни метра и застроен обем от 8640 (осем хиляди шестотин и четиридесет) кубични метра; 2. "ТРАФОПОСТ" - масивна стомано-бетонна конструкция, със застроена площ от 48 (четиридесет и осем) квадратни метра и застроен обем от 192 (сто деветдесет и два) кубични метра; 3. "ТОАЛЕНТА" - масивна стомано-бетонна конструкция със застроена площ от 48 (четиридесет и осем) квадратни метра и застроен обем от 75 (седемдесет и пет) кубични метра; 4. "ЦЕХ ЗА ЧЕРГИ И ПЪТЕКИ" - масивна стомано-бетонна конструкция от тухлени стени и дървен гредоред, със застроена площ от 725 (седемстотин двадесет и пет) квадратни метра и и застроен обем от 2175 (две хиляди сто седемдесет и пет) кубични метра; 5. "СКЛАД ЗА ТРУПИ" - масивна конструкция с тухлени стени и дървен гредоред със застроена площ от 405 (четиристотин и пет) квадратни метра и и застроен обем от 1215 (хиляда двеста и петнадесет) кубични метра; 6. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА "ДОГРАМА", състояща се от три сгради, свързани с масивна връзка с обща застроена площ от 1687 (хиляда шестотин осемдесет и седем) квадратни метра, а имено: "ЦЕХ ДОГРАМА" - масивна стомано-бетонна конструкция със застроена площ от 732 (седемстотин тридесет и два) квадратни метра и застроен обем от 3660 (три хиляди шестотин и шестдесет) кубични метра; "ЦЕХ МЕТАЛЕН" - метално хале, оградено с тухлени зидове, със застроена площ от 512 (петстотин и дванадесет) квадратни метра и обем от 2560 (две хиляди петстотин и шестдесет) кубични метра; "ЦЕХ МЕТАЛЕН ЮГ" - метално хале, оградено с тухлени зидове, със застроена площ от 195 (сто деветдесет и пет) квадратни метра и обем от 9755 (девет хиляди седемстотин петдесет и пет) кубични метра; 7. "АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА" - масивна двуетажна тухлена сграда със застроена площ от 450 (четиристотин и петдесет) квадратни метра и разгърната застроена площ от 900 (деветстотин) квадратни метра, за етаж "СТОЛОВА" - масивна стомано-бетонна конструкция с принадлежащите й складови помещения, кухня и санитарен възел; 8. "СУШИЛНЯ И БАНЯ" - масивна стомано-бетонна конструкция с тухлени стени със застроена площ от 195 (сто деветдесет и пет) квадратни метра и застроен обем от 585 (петстотин осемдесет и пет) кубични метра; 9. "СГРАДА СКЛАДОВЕ" - масивна тухлена конструкция на дървен гредоред със застроена площ от 560 (петстотин и шестдесет) квадратни метра и застроен обем от 2800 (две хиляди и осемстотин) кубични метра; 10. "ПОРТАЛ" - масивна стомано-бетонна конструкция със застроена площ от 8 (осем) квадратни метра и застроен обем от 20 (двадесет) кубични метра; 11. "ПАРОКОТЕЛНО" - сглобяема стомано-бетонна конструкция със застроена площ от 144 (сто четиридесет и четири) квадратни метра и застроен обем от 720 (седемстотин и двадесет) кубични метра, ведно с изградените в имота - масивна ограда, инфраструктура и комуникации, в това число - асфалтови пътища и площадки, както и подобрения и приращения в имота.

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3932
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 298