Други

Начална цена: 1350.00 лв. Покажи в EUR

2297 кв.м., Коевци

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Дияна Живкова Колева - Стефанска
Срок: от 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 10.12.2019 09:00
Публикувана на: 25.10.2019 14:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЛОЗЕ от 2,297 дка (два декара двеста деветдесет и седем квадратни метра), трета категория при неполивни условия, находящо се в мест. „ЛАМАРА 1", съставляващо имот № 082015 (осемдесет и две хиляди и петнадесет), парцел № 15 (петнадесет) от масив № 82 (осемдесет и две) по картата на възстановената собственост на село Коевци, община Сухиндол, област Велико Търново, ЕКАТТЕ 37561, при граници и съседи: имот № 082016- лозе на Богдан Йорданов Ганчев; имот № 082100- полски път на Община Сухиндол; имот № 082016- лозе на Асен Стефанов Бончев; имот № 082012- лозе на насл. на Димитър Петров Димитров; имот № 082013- лозе на нсл. на Димитър Петров Димитров. А съгласно скица ИКАР: Поземлен имот с идентификатор 37561.82.15, с. Коевци, общ.Сухиндол, обл. Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-59/10.01.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност ЛАМАРА 1, площ 2296 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 3, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 082015, съседи: 37561.82.13, 37561.82.14, 37561.82.100, 37561.82.16, 37561.82.12

ЧСИ

Име: Дияна Живкова Колева - Стефанска
Служебен номер: 728
Телефон: 062 - 600033
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Н.Габровски No8, приземен етаж
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дияна Живкова Колева - Стефанска

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3080
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 280