Производствен имот

Начална цена: 146541.00 лв. Покажи в EUR

15818 кв.м., Ваксево
бивш завод 5

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
Срок: от 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 29.11.2019 09:00
Публикувана на: 25.10.2019 15:42

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

ТЕРЕН с площ от 15 818 кв.м. /петнадесет хиляди осемстотин и осемнадесет квадратни метра/, застроено и незастроено място, представляващ част от имот 374 – /триста седемдесет и четвърти/, попадащ в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ VI /шести римско/, кв. 24 /двадесет и четвърти/ по плана на с.Ваксево, община Невестино, област Кюстендил, заедно с построените в имота сгради: 1. Централна производствена сграда, масивна, едноетажна със ЗП от 1054 кв.м. /хиляда петдесет и четири квадратни метра/; 2. Административна сграда, масивна едноетажна, със ЗП от 440 кв.м. /четиристотин и четиридесет квадратни метра/; 3. Сграда „Творческа база”, масивна, едноетажна със ЗП от 96 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/, която сграда е реконструирана и към нея има построена пристройка, представляваща „Дърводелска работилница” , съгласно Удостоверение № 1/05.02.2009 г. на Главния архитект на Община Невестино, която работилница е със застроена площ от 518 кв.м. /петстотин и осемнадесет квадратни метра/ и пристройка с площ 90.00 кв.м. /деветдесет квадратни метра/ ; 4. Сграда „При оранжериите” масивна, едноетажна със ЗП от 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/; 5. Метална сграда, метална конструкция, със ЗП от 72 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/; 6. Метални навеси, метална конструкция със ЗП от 494 кв.м. /четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/; 7. Складове, полумасивна конструкция, едноетажна със ЗП от 808 кв.м. /осемстотин и осем квадратни метра/; 8. Трафопост, масивна конструкция, едноетажна със ЗП от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/; 9. Контролно-пропусквателен пункт, масивна едноетажна сграда със ЗП от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: от север – ПИ № 207, от изток – улица и осови точки 52 – 63 /по нотариален акт/, а по скица с осови точки 52-53, от юг ПИ № 226 и от запад – земеделски земи. Началната цена, от която ще започне наддаването е 146 541 лв. /сто четиридесет и шест хиляди петстотин четиридесет и един лева/, в това число: сгради с прилежащ терен – 86655 лв.- освободена доставка (59.13 %), незастроен терен– 49 905 лв. данъчна основа (34.06 %), 9981 лв. – дължим ДДС (6.81 % ).

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
Служебен номер: 742
Телефон: 078 - 55 44 25
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Цар Освободител No 54
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Валентина Любомирова Александрова - Ангелова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3684
  • Продажба на МПС: 244
  • Продажба на имущество: 265