Магазин

Начална цена: 32760.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., Капитан Димитриево
ул. „Георги Димитров“ № 13, ет. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 11:30
Публикувана на: 29.10.2019 15:51

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 36124.501.41.1.1 (три, шест, едно, две, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, едно, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1634/20.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: с. Капитан Димитриево, п.к. 4589, ул. „Георги Димитров“ № 13, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 120,00 (сто и двадесет) кв. м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 36124.501.41.1.2, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 36124.501.41.1.1, се намира в сграда с идентификатор 36124.501.41.1 (три, шест, едно, две, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1634/20.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: с. Капитан Димитриево, п.к. 4589, ул. „Георги Димитров“ № 13, застроена площ: 123 (сто двадесет и три) кв. м., предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, която сграда с идентификатор 36124.501.41.1, е разположена в поземлен имот с идентификатор 36124.501.41 (три, шест, едно, две, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1634/20.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Капитан Димитриево, п.к. 4589, ул. „Георги Димитров“ № 13, площ 911 (деветстотин и единадесет) кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 41, квартал: 3, парцел VIII, съседи: 36124.501.2522, 36124.501.2526, 36124.501.40, 36124.501.42, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт за договорна ипотека САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ кв.м., преустроен в Предприятие за месо, месни заготовки и разфасовки и магазин, находящ се на целия първи надземен етаж от масивна двуетажна сграда със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ кв.м., която сграда е построена в урегулиран поземлен имот, който по плана на с. Капитан Димитриево, Община Пещера, е с номер VIII-41 /осем римско, тире, четиридесет и едно арабско/ в квартал 3 /три/, с адрес улица „Георги Димитров“ № 13, с площ на имота от 882 /осемстотин осемдесет и два/ кв.м., при граници и съседи на имота: УПИ IX-42, УПИ VII-40 и от две страни улици. Началната цена, от която ще започне наддаването, за недвижимия имот, описан под т. 1, е в размер на 32 760,00 лв. (тридесет и две хиляди седемстотин и шестдесет лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена в протокол от 22.10.2019 г., съгласно чл. 494, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл. 485, ал. 4 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3940
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 298