Земеделска земя

Начална цена: 64.00 лв. Покажи в EUR

574 кв.м., Славейно
местност "АВЛИЯТА"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Здравка Костадинова Тонева
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 10:00
Публикувана на: 30.10.2019 13:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

¼ /една четвърта/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66957.12.480 /шест, шест, девет, пет, седем, точка, едно, две, точка, четири, осем, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Славейно, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-932/13.04.2018г./13.04.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местност „АВЛИЯТА“, в землището на с. Славейно, общ. Смолян, обл. Смолян, с площ: 574 кв.м. /петстотин седемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 001493, при съседи: 66957.12.534, 66957.12.479, 66957.12.481, 66957.12.482, който имот съгласно РЕШЕНИЕ № 39Ф85 на ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ – ГР. СМОЛЯН, ОБЩ. СМОЛЯН, ОБЛ. СМОЛЯН представлява ЛИВАДА от 0.574 дка /нула дка и петстотин седемдесет и четири кв.м./, девета категория, местност „АВЛИЯТА“, ИМОТ № 001493 по картата на землището, при граници /съседи/: № 001874 използв. ливада на Атанас Георгиев Апостолов, № 001495 ливада на насл. на Христо Костов Костовски, № 001494 пасище, мера на насл. на Димитър Георгиев Чернев, № 001492 ливада на насл. на Христо Костов Костовски.

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Здравка Костадинова Тонева
Служебен номер: 916
Телефон: 0879 99 88 80 0301 621 21
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, бул. България №20А, вх.А, ет.5, оф.12
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Здравка Костадинова Тонева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298