Земеделска земя

Начална цена: 174.40 лв. Покажи в EUR

8704 кв.м., Славейно
местност "Борцето"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Здравка Костадинова Тонева
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 10:00
Публикувана на: 30.10.2019 13:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/16 /една шестнадесета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66957.13.219 /шест, шест, девет, пет, седем, точка, едно, три, точка, две, едно, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Славейно, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-932/13.04.2018г./13.04.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в местност „БОРЦЕТО“, в землището на с. Славейно, общ. Смолян, обл. Смолян, с площ: 8704 кв.м. /осем хиляди седемстотин и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 10 /десета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 001568, при съседи: 66957.13.221, 66957.13.223, 66957.13.328, 66957.13.217, 66957.13.218, 66957.13.80, 66957.13.220, който имот съгласно РЕШЕНИЕ № 39009 на ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ – ГР. СМОЛЯН, ОБЩ. СМОЛЯН, ОБЛ. СМОЛЯН представлява ПАСИЩЕ, МЕРА от 8703 дка /осем дка и оседемстотин и три кв.м./, девета категория, местност „БОРЦЕТО“, ИМОТ № 001568 по картата на землището, при граници /съседи/: № 001569 пасище, мера насл. на Дичо Костадинов Шопов, № 002011 гор. стоп.тер на Държавата, № 001567 ливада насл. на Георги Пеев Шишманов, № 001566 ливада насл. на Никола Гочев Василевски, № 006011 полски път на Община Смолян км. Славейно, № 002027 гор. стоп.тер. на Държавата, № 001570 пасище, мера насл. на Шина Николва Чолакова. Забележка: Ограничения при ползване на имота, основания: Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Здравка Костадинова Тонева
Служебен номер: 916
Телефон: 0879 99 88 80 0301 621 21
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, бул. България №20А, вх.А, ет.5, оф.12
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Здравка Костадинова Тонева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298