Земеделска земя

Начална цена: 7168.00 лв. Покажи в EUR

8260 кв.м., Борисово
Поземлен имот с идентификатор 05520.20.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Борисово, община Елхово, с адрес: с.Борисово, местността „ГРАМАТИЧКА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 8260 кв.м.

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 14.01.2020 11:00
Публикувана на: 04.11.2019 16:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.476 ГПК от 13.12.2019 г.-до 13.01.2020 г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20158780401177, в сградата на РС- Елхово, като на 14.01.2019 г. в 11.00 ч. в зала на РС Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на Михайл Христов Чобанов, а именно: 1. Поземлен имот с идентификатор 43116.30.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лалково, община Елхово, с адрес: с.Лалково, местността „МАЙСТОРОВИ НИВИ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 19499 кв.м., номер по предходен план: 030029, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43116.30.30, 43116.30.281, 43116.30.455; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 8576 лв. /осем хиляди петстотин седемдесет и шест лева / 2. Поземлен имот с идентификатор 43116.18.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, с адрес: с. Лалково, местността „КЮНТА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 10134 кв.м., номер по предходен план: 018017, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43116.18.9901, 43116.18.18, 43116.18.19, 43116.22.410, 43116.22.142; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4456 лв. /четири хиляди четиристотин петдесет и шест лева / 3. Поземлен имот с идентификатор 43116.22.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, с адрес: с. Лалково, местността „ТОЧИЛОТО”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3501 кв.м., номер по предходен план: 022039, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43116.22.38, 43116.22.40, 43116.22.138, 43116.22.415; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1544 лв. /хиляда петстотин четиридесет и четири лева/ 4. Поземлен имот с идентификатор 43116.21.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, с адрес: с. Лалково, местността „КОРУБА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 4800 кв.м., номер по предходен план: 021050, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43116.21.51, 43116.21.53, 43116.21.49, 43116.22.143; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2112лв. /две хиляди сто и дванадесет лева / 5. Поземлен имот с идентификатор 43116.21.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, с адрес: с. Лалково, местността „КОРУБА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 14941 кв.м., номер по предходен план: 021031, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43116.21.434, 43116.21.30; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 6576 лв. /шест хиляди петстотин седемдесет шест лева/ 6. Поземлен имот с идентификатор 73328.37.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Трънково, община Елхово, с адрес: с.Трънково, местността „ИНДЖОВ КОМСАЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ДРУГ ВИД НИВА, с площ 5001 кв.м., номер по предходен план: 037021, стар номер 37.9, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 73328.37.22, 73328.37.5, 73328.37.20, 73328.37.16; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 3920 лв. / три хиляди деветстотин и двадесет лева / 7. Поземлен имот с идентификатор 73328.37.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Трънково, община Елхово, с адрес: с.Трънково, местността „ИНДЖОВ КОМСАЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ДРУГ ВИД НИВА, с площ 5000 кв.м., номер по предходен план: 037023, стар номер 37.9, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 73328.37.24, 73328.37.5, 73328.37.22, 73328.37.16; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 3920 лв. /три хиляди деветстотин и двадесет лева / 8. Поземлен имот с идентификатор 05520.23.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Борисово, община Елхово, с адрес: с.Борисово, местността „ЛЪКИТЕ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 2538 кв.м., номер по предходен план: 023002, категория на земята при неполивни условия: 3, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 05520.23.1, 05520.23.41, 05520.23.50, 05520.23.3; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2200 лв. /две хиляди и двеста лева / 9. Поземлен имот с идентификатор 05520.20.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Борисово, община Елхово, с адрес: с.Борисово, местността „ГРАМАТИЧКА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 8260 кв.м., номер по предходен план: 020003, категория на земята при неполивни условия: 6, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 05520.10.510, 05520.20.4, 05520.20.14, 05520.20.2; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 7168 лв. /седем хиляди сто шестдесет и осем лева / 10. Поземлен имот с идентификатор 05520.22.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Борисово, община Елхово, с адрес: с.Борисово, местността „ЛЪКИТЕ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 2999 кв.м., номер по предходен план: 022010, категория на земята при неполивни условия: 3, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 05520.22.9, 05520.22.11, 05520.22.53, 05520.22.12, 05520.22.8;- Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2600 лв. /две хиляди и шестстотин лева / Имотът е собственост на „БАЙ ЛАНД” ЕООД, наложена е възбрана в полза на взискателя. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Задатък се внася за всеки имот отделно. На плика наддавачът отбелязва, както следва: три имена, номер на изпълнителното дело, дата и час на публичната продан, номер на имота, за който се отнася наддавателното предложение Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС- Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-13.01.2020г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 04.11.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3139
  • Продажба на МПС: 218
  • Продажба на имущество: 360