Земеделска земя

Начална цена: 264.00 лв. Покажи в EUR

770 кв.м., Вълча поляна
ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.770 дка., девета категория, съставляваща имот 022088,

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 17.01.2020 11:00
Публикувана на: 05.11.2019 13:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.476 ГПК от 16.12.2019 г.-до 16.01.2020 г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20158780401177, в сградата на РС- Елхово, като на 17.01.2019 г. в 11.00 ч. в зала на РС Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на Михайл Христов Чобанов, а именно: 1. Поземлен имот с идентификатор 06001.81.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бояново, община Елхово, с адрес: с.Бояново, местността „НАД ЯЗОВИРА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5999 кв.м., номер по предходен план: 081042, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 06001.81.603, 06001.81.58, 06001.81.43, 06001.81.602; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4416 лв. /четири хиляди четиристотин и шестнадесет лева / 2. Поземлен имот с идентификатор 06001.24.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бояново, община Елхово, с адрес: с.Бояново, местността „ДРЕНАКА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 4999 кв.м., номер по предходен план: 024118, категория на земята при неполивни условия: 4, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 06001.24.117, 06001.24.41, 06001.24.585, 06001.24.150; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 3680 лв. /три хиляди шестстотин и осемдесет лева / 3. Поземлен имот с идентификатор 06001.24.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бояново, община Елхово, с адрес: с.Бояново, местността „ДРЕНАКА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 8799 кв.м., номер по предходен план: 024025, категория на земята при неполивни условия: 4, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 06001.24.14, 06001.24.15, 06001.24.16, 06001.24.26, 06001.24.588, 06001.24.24; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 6480 лв. /шест хиляди четиристотин и осемдесет лева / 4. Поземлен имот с идентификатор 06001.79.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бояново, община Елхово, с адрес: с.Бояново, местността „ПЕРАЛОТО”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 6499 кв.м., номер по предходен план: 079001, категория на земята при неполивни условия: 4, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 06001.80.77, 06001.79.2, 06001.78.610, 06001.2.69; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4784 лв. /четири хиляди седемстотин осемдесет и четири лева / 5. Поземлен имот с идентификатор 06001.16.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бояново, община Елхово, с адрес: с.Бояново, местността „СТАНКОВ БЮЛЮК”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 6000 кв.м., номер по предходен план: 016020, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 06001.16.551, 06001.16.21, 06001.16.19, 06001.16.36; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4416 лв. /четири хиляди четиристотин и шестнадесет лева / 6. Поземлен имот с идентификатор 06001.23.249 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бояново, община Елхово, с адрес: с.Бояново, местността „САМАЛАРСКА ДРАКА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5999 кв.м., номер по предходен план: 023249, категория на земята при неполивни условия: 4, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 06001.23.284, 06001.23.576, 06001.23.283, 06001.23.282, 06001.23.181, 06001.23.250 ; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4416 лв. /четири хиляди четиристотин и шестнадесет лева / 7. Поземлен имот с идентификатор 06001.90.754 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бояново, община Елхово, с адрес: с.Бояново, местността „ЛОЗЯТА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 511 кв.м., номер по предходен план: 090754, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 06001.90.755, 06001.90.31, 06001.90.101, 06001.90.98, 06001.90.100; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 376 лв. /триста седемдесет и шест лева / 8. Поземлен имот с идентификатор 06001.57.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бояново, община Елхово, с адрес: с.Бояново, местността „ДОЛНИ ЧЕИРИ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5691 кв.м., номер по предходен план: 057010, категория на земята при неполивни условия: 4, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 06001.57.696, 06001.57.694, 06001.57.6, 06001.57.9; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4192лв. /четири хиляди сто деветдесет и два лева / 9. Поземлен имот с идентификатор 32576.21.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Изгрев, община Елхово, с адрес: с.Изгрев, местността „ЧЕНГЕНЕ АЗМАК”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 7999 кв.м., номер по предходен план: 021003, категория на земята при неполивни условия: 4, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 32576.21.2, 32576.21.104, 32576.22.916, 32576.21.5, 32576.21.4, 32576.21.1; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4608 лв. /четири хиляди шестстотин и осем лева / 10. Поземлен имот с идентификатор 21542.27.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Добрич, община Елхово, с адрес: с.Добрич, местността „НЕНОВ БАИР”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 13545 кв.м., номер по предходен план: 027007, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 21542.27.12, 21542.27.25, 21542.27.6, 21542.27.5; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 7424 лв. /седем хиляди четиристотин двадесет и четири лева / 11. Поземлен имот с идентификатор 21542.37.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добрич, община Елхово, с адрес: с. Добрич, местността „СУХА РЕКА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ 3625 кв.м., номер по предходен план: 037024, категория на земята при неполивни условия: 4, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 21542.3725, 21542.37.118, 21542.37.119, 21542.37.23; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1728 лв. /хиляда седемстотин двадесет и осем лева / 12. ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ПАНДЕРИЦА, с площ от 11.901 дка., девета категория, съставляваща имот 022078, при съседи: 022077;000131; 022080, 000125, 000322; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4144 лв. /четири хиляди сто четиридесет и четири лева / 13. НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 27.397 дка., девета категория, съставляваща имот 022018, при съседи: 000331; 022019; 022031; 022019; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 10848 лв. /десет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева / 14. НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. КАЙРЯКА, с площ от 16.969 дка., девета категория, съставляваща имот 024013, при съседи: 000546; 024014; 024027, 024017, 024012; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 6720 лв. /шест хиляди седемстотин и двадесет лева / 15. НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. РУСЕВИЦА, с площ от 3.100 дка., девета категория, съставляваща имот 012019, при съседи: 012020; 012016; 012018; 000508; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1224 лв. /хиляда двеста двадесет и четири лева / 16. НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. РЕКАТА, с площ от 8.601 дка., пета категория, съставляваща имот 014028, при съседи: 014044; 014029; 014045; 014027; 000517; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 3408 лв. /три хиляди четиристотин и осем лева / 17. ИЗОСТАВЕНА НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.770 дка., девета категория, съставляваща имот 022088, при съседи: 022089; 022086; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 264 лв. /двеста шестдесет и четири лева / 18. НИВА в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ТРЪНКОСЛИВКИТЕ, с площ от 8.800дка., пета категория, съставляваща имот 023040, при съседи: 000543; 023041; 023047; 023048; 023049; 023039; 000096; 023039; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 3488 лв. /три хиляди четиристотин осемдесет и осем лева / 19. ЛОЗЕ в земл. на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол, в м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.530 дка., девета категория, съставляваща имот 022086, при съседи: 022088; 022089; 022085; 022087; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 144 лв. /сто четиридесет и четири лева / Имотът е собственост на „БАЙ ЛАНД” ЕООД, наложена е възбрана в полза на взискателя. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Задатък се внася за всеки имот отделно. На плика наддавачът отбелязва, както следва: три имена, номер на изпълнителното дело, дата и час на публичната продан, номер на имота, за който се отнася наддавателното предложение. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС- Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-16.01.2020г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 05.11.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3188
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 287