Земеделска земя

Начална цена: 140.00 лв. Покажи в EUR

1000 кв.м., Рибен

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 18.12.2019 09:00
Публикувана на: 05.11.2019 15:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 195/2018г. с Изх. № 48987/ 05.11.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2019г. до 17.00 часа на 17.12.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, соственост на ЕМИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ, а именно: 1. ½ /една втора/ идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в землището на село Рибен, с ЕКАТТЕ 62596, община Долна Митрополия, област Плевен, в местността „ОРЛОВЕЦ“, съставляващ имот №095020 /нула, деветдесет и пет хиляди и двадесет/ по плана за земеразделяне на същото село, с площ по документ от 1.000 дка /един декар/, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници/съседи: имот с пл.№ 095021-овощна градина на Ламби Ангелов Пачев, имот с №095016-овощна градина на насл.на Виолета Пенчева Пачева, имот с №095017-овощна градина на Светлозар Иванов Дичевски, имот с № 095019-овощна градина на насл.на Атанас Йорданов Митов, имот №000227-полски път на Община Долна Митрополия. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. - при първоначална цена – 140 лева /сто и четиридесет лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 189 лв. Тежести за имота: вписана възбрана том 3, акт №86/2017г., в полза на Община Долна Митрополия; възбрана том 1, акт №36/2018г., в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1093/27.03.2018г. на АВ, Имотен регистър. 2. ½ /една втора/ идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на село Рибен с ЕКАТТЕ 62596, община Долна Митрополия, област Плевен, в местността „ОРЛОВЕЦ“, съставляващ имот № 097071 /нула, деветдесет и седем хиляди седемдесет и едно/ по плана за земеразделяне на същото село, с площ по документ от 0.475 дка /четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници/съседи: имот с пл.№ 097079- лозе на Трифон Цветанов Николов, имот с № 097072- нива на „Агро Финанс“АДСИЦ, имот с №000468, полски път на Община Долна Митрополия и имот №097070-лозе на Мариян Ламбев Николов. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. - при първоначална цена – 67 лева /шестдесет и седем лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 116.70 лв. Тежести за имота: вписана възбрана том 3, акт №86/2017г., в полза на Община Долна Митрополия; възбрана том 1, акт №36/2018г.,в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1094/27.03.2018г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочени адреси в гр. Плевен, при управителя Емил Найденов и с.Рибен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№20188150400195/18г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 18.12.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 05.11.2019г. Частен съдебен изпълнител: ............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3070
  • Продажба на МПС: 217
  • Продажба на имущество: 316