Производствен имот

Начална цена: 1598904.00 лв. Покажи в EUR

14285 кв.м., ДУПНИЦА
ул. „Никола Малашевски“ № 20А

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 10:30
Публикувана на: 05.11.2019 15:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.609.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две/, находящ се в гр. Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, област Кюстендил одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изп. директор на АГКК, с адрес: ул. „Никола Малашевски“ № 20Ас площ по кад. карта 14 285. 00 /четиринадесет хиляди и двеста и осемдесет и пет/ квадратни метра, трайно предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при съседи: имоти с № 68789.609.3, 68789.609.1, 68789.609.38 и 68789.0.21, ведно с построените в имота: 1. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда едно/ със застроена площ 142. 00 /сто и четиридесет и два/ кв.м., брой етажи 3 /три/, предназначение: адм., делова сграда, конструкция: масивна с носещи стени, стоманобетонни подови конструкции; 2. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда две/ със ЗП 54. 00 /петдесет и четири/ кв.м., брой етажи 3 /три/, предназначение: адм., делова сграда, конструкция: масивна с носещи стени, стоманобетонни подови конструкции; 3. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.3 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда три/ със ЗП 230. 00 /двеста и тридесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда, конструкция: масивна с носещи стени, стоманобетонни подови конструкции; 4. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.4 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда четири/ със ЗП 87. 00 /осемдесет и седем/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: пром. сграда, конструкция: масивна с носещи стени, стоманобетонни подови конструкции; 5. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.5 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда пет/ със ЗП 380. 00 /триста и осемдесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: пром. сграда, конструкция: масивна с носещи стени, стоманобетонни подови конструкции; 6. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.6 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда шест/ със ЗП 415. 00 /четиристотин и петнадесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид произв., складова, инфраструктурна сграда, конструкция: масивна с носещи стени, стоманобетонни подови конструкции; 7. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.7 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда седем/ със ЗП 421. 00 /четиристотин и двадесет и един/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид произв., складова, инфраструктурна сграда, конструкция: масивна с носещи стени, стоманобетонни подови конструкции; 8. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.8 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда осем/ със ЗП 299. 00 /двеста и деветдесет и девет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид произв., складова, инфраструктурна сграда, конструкция: масивна с дървен гредоред; 9. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.9 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда девет/ със ЗП 25. 00 /дввадесет и пет/ кв.м. брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид произв., складова, инфраструктурна сграда, конструкция: масивна с дървен гредоред; 10. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.10 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда десет/ със ЗП 31. 00 /тридесет и един/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид произв., складова, инфраструктурна сграда, конструкция: масивна с дървен гредоред; 11. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.11 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда единадесет/ със ЗП 914. 00 /деветстотин и четиринадесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид произв., складова, инфраструктурна сграда, конструкция: масивна с носещи стени, стоманобетонни подови конструкции; 12. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.12 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда дванадесет/ със ЗП 92. 00 /деветдесет и два/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид произв., складова, инфраструктурна сграда, конструкция: масивна с дървен гредоред; 13. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.13 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда тринадесет/ със ЗП 22. 00 /двадесет и два/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид произв., складова, инфраструктурна сграда, конструкция: масивна с дървен гредоред; 14. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.14 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда четиринадесет/ със ЗП 116. 00 /сто и шестнадесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид произв., складова, инфраструктурна сграда, конструкция: масивна с дървен гредоред; 15. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.15 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда петнадесет/ със ЗП 34. 00 /тридесет и четири/ кв.м., брой етажи 2 /два/, предназначение: хангар, депо, гараж, конструкция: масивна с носещи стени, стоманобетонни подови конструкции и 16. Сграда с идентификационен № 68789.609.2.16 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и девет, поземлен имот две, сграда шестнадесет/ със ЗП 32. 00 /тридесет и два/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: сграда за енергопроизводство, конструкция: масивна с носещи стени, стоманобетонни подови конструкции, който имот е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II /две/ попадащ в квартал 301 /триста и едно/ по плана на гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, с площ от 14 500 /четиринадесет хиляди и петстотин/ кв.м., при граници и съседи по скица: улица с осови точки 787в-211, главен път Е-79 София-Кулата, УПИ ХХ /парцел двадесет/ на "Ей Ем Кей Корпорейшън", ведно с построените в него ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕН СКЛАД с площ от 825 /осемстотин и двадесет и пет/ кв.м., СЕРВИЗНА РАБОТИЛНИЦА с площ от 288 /двеста и осемдесет и осем/ кв.м., ПРОМИШЛЕНО ХАЛЕ с площ от 864 /осемстотин и шестдесет и четири/ кв.м., ПРОМИШЛЕНО ХАЛЕ с площ от 360 /триста и шестдесет/ кв.м., 3 /три/ броя СКЛАДОВИ ПОСТРОЙКИ с обща площ от 800 /осемстотин/ кв.м., ТРАФОПОСТ с площ 100 /сто/ кв.м., ПРОИЗВОДСТВЕНО ТЕХНИЧЕСКА СГРАДА състояща се от две тела, от които първото е четириетажно, а второто-триетажно и са с обща площ от 450 /четиристотин и петдесет/ кв.м. и БИТОВА СГРАДА с площ от 60 /шестдесет/ кв.м.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3684
  • Продажба на МПС: 244
  • Продажба на имущество: 265