Парцел

Начална цена: 35840.00 лв. Покажи в EUR

1282 кв.м., ПЛЕВЕН
Западна индустриална зона, /до "Метро"/

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 18.12.2019 09:00
Публикувана на: 05.11.2019 15:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 195/2018г. с Изх. № 48965/ 05.11.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2019г. до 17.00 часа на 17.12.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти собственост на „ЕМИЛ 5“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Емил Найденов Найденов, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, с адрес Западна индустриална зона, с идентификатор 56722.652.24 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/18.09.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 1 741,00 кв.м. /хиляда седемстотин четиридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план №1136 /хиляда сто тридесет и шест/, квартал 608 /шестстотин и осем/, парцел № XXXII / тридесет и втори/ по плана на града, при съседи: имоти с идентификатори 56722.652.23, 56722.652.39, 56722.652.25, 56722.652.26, 56722.652.537, 56722.652.37, 56722.652.539, а по доказателствен акт за собственост - НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, Индустриална зона, с площ от 1720 кв.м. /хиляда седемстотин и двадесет кв.метра/, съставляващ имот № XXXII /тридесет и втори/, в квартал 608 /шестстотин и осми/, по регулационния план на града, при съседи: юг- УПИ № XXXIII за производствена и складова дейност, запад-УПИ IV за производствена и складова дейност и УПИ XLIII -за производствена и складова дейност, изток- коридор на ВиК, север-УПИ ХХХ -за производствена и складова дейност. - при първоначална цена –46 960 лева без ДДС /четиридесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 32 299.90 лв. Тежести за имота: вписана договорна ипотека в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД под том 3, акт №27/2012г.; вписана възбрана том 3, акт №86/2017г., в полза на Община Долна Митрополия; възбрана том 1, акт №37/2018г.,в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1096/27.03.2018г. на АВ, Имотен регистър. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, с адрес Западна индустриална зона, с идентификатор 56722.652.26 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/18.09.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 1 282,00 кв.м. /хиляда двеста осемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план №1136 /хиляда сто тридесет и шест/, квартал 608 /шестстотин и осем/, парцел № XXX /тридесети/ при съседи: имоти с идентификатори 56722.652.37, 56722.652.24, 56722.652.25, 56722.652.27, 56722.652.28, 56722.652.537, а по доказателствен акт за собственост - НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, Индустриална зона, с площ от 1300 кв.м. /хиляда и триста кв.метра/, съставляващ имот № XXX /тридесет/, в квартал 608 /шестстотин и осми/, по регулационния план на града, при съседи: юг- УПИ № XXXII за производствена и складова дейност, запад- УПИ IV- за производствена и складова дейност, изток УПИ XXXI-трафопост, север УПИ XXVIII- за производствена и складова дейност и УПИ XXIX -за производствена и складова дейност и път. - при първоначална цена – 35 840 лева без ДДС /тридесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 24 412,70 лв. Тежести за имота: вписана договорна ипотека в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД под том 3, акт №27/2012г.; възбрана том 1, акт №37/2018г., в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1097/27.03.2018г. на АВ, Имотен регистър. „ЕМИЛ 5“ ЕООД, е с регистрация по ЗДДС. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, при управителя Емил Найденов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№20188150400195/18г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 18.12.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 05.11.2019г. Частен съдебен изпълнител: ............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262