Земеделска земя

Начална цена: 9984.00 лв. Покажи в EUR

7200 кв.м., Татково
местност БЕНТ ЯНЪ

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 10:10
Публикувана на: 06.11.2019 09:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ХV имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72120.10.32 (седемдесет и две хиляди сто и двадесет, точка, десет, точка, тридесет и две) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Татково, община Кърджали, област Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-594/31.10.2017г./31.10.2017г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност БЕНТ ЯНЪ, с площ от 7200 кв.м. (седем хиляди и двеста квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при категория на земята при неполивни условия - 3 (трета), при граници и съседи: ПИ с идентификатор №72120.10.37, ПИ с идентификатор №72120.10.23, ПИ с идентификатор №72120.10.27, ПИ с идентификатор №72120.10.54. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 9 984,00 /ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ОБЯВЕНАТА НАЧАЛНА ЦЕНА Е С ДДС.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298