Къща

Начална цена: 252000.00 лв. Покажи в EUR

135 кв.м., Калековец
местност „Могилите“

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 15:00
Публикувана на: 06.11.2019 15:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД20188250400759 - Сграда с идентификатор 35300.12.105.1 (три, пет, три, нула, нула, точка, едно, две, точка, едно, нула, пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Калековец, п.к. 4147, община Марица, област Пловдивска, със застроена площ на сградата: 101 кв.м. (сто и един квадратни метра), брой етажи: 2 (две), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, и сграда с идентификатор 35300.12.105.2 (три, пет, три, нула, нула, точка, едно, две, точка, едно, нула, пет, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Калековец, п.к. 4147, община Марица, област Пловдивска, със застроена площ на сградата: 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение – друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, сграда с идентификатор 35300.12.105.3 (три, пет, три, нула, нула, точка, едно, две, точка, едно, нула, пет, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Калековец, п.к. 4147, община Марица, област Пловдивска, със застроена площ на сградата:  8 кв.м. (осем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, които сгради са разположени в поземлен имот с идентификатор 35300.12.105 (три, пет, три, нула, нула, точка, едно, две, точка, едно, нула, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Калековец, община Марица, област Пловдивска, местност „Могилите“, с площ на поземления имот: 5499 кв.м. (пет хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 4 (четири), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 012105, квартал: 1, парцел: I-67, при съседи на поземления имот: 35300.12.41; 35300.12.106; 35300.12.122; 35300.12.107. Гореописаните недвижими имоти по нотариален акт представляват: малкоетажна жилищна сграда, със застроена площ от 135 кв.м. (сто тридесет и пет квадратни метра), построена в имот, находящ се в землището на село Калековец, Пловдивска област, в местността „Могилите“, целият с площ от 5499 кв.м. (пет хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), съставляващ имот № 012105 (нула, едно, две, едно, нула, пет) по плана на селото, при граници на имота: имот № 012106 – овцеферма на Благой Иванов Благоев; имот № 012054 – полски път на община кметство; имот № 012107 – нива на Благой Иванов Благоев; имот № 012041 - нива на Благой Иванов Благоев; без дворното място, в което е построена сградата. Имотът е образуван от имот № 012067. Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 252 000,00 лв. (двеста петдесет и две хиляди лева), съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, във вр. с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279