Производствен имот

Начална цена: 736320.00 лв. Покажи в EUR

14154 кв.м., Стамболийски
ул. "Клокотница" № 1

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 16:00
Публикувана на: 06.11.2019 15:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД20148250400371 - Урегулиран поземлен имот II (второ римско) - за производствени и складови дейности (предишен УПИ II - Норч АД) от кв. 105 (сто и пет) по регулационния план на град Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, находящ се на ул. „Клокотница“ № 1 (едно), одобрен със Заповед № 413/18.07.1996 г., Заповед № 329/14.05.1997 г., Заповед № 224/15.10.2002 г. и Заповед № 328/29.10.2008 г., с площ от 14154 кв.м. (четиринадесет хиляди сто петдесет и четири кв.м.) по скица № 16/24.01.2013 г., издадена от община Стамболийски, а по документ за собственост с площ от 14340 кв.м. (четиринадесет хиляди триста и четиридесет кв.м.), ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота по смисъла на чл. 92 от ЗС, включително и изградената Бетонова подкранова площадка, при граници на имота: от три страни - улици, УПИ V- трафопост и УПИ III - 3355 - за производствени и складови дейности (предишен УПИ III - 3355 - хранително - вкусова промишленост „Витамина“ АД), ведно с построените в имота сгради: Триетажна масивна административна сграда с площ от 540 кв.м. (петстотин и четиридесет кв.м.), ведно със съответното право на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот, Едноетажна масивна сграда (западна) производствена с площ от 4690 кв.м. (четири хиляди шестстотин и деветдесет кв.м.), ведно със съответното право на строеж върху гореописания поземлен имот ; 2/7 идеални части (две седми идеални части) от Едноетажна масивна сграда - източна производствена сграда, цялата с площ от 4738 кв.м. (четири хиляди седемстотин тридесет и осем кв.м.), построена върху Урегулиран поземлен имот  III - 3355 (трети римско - три хиляди триста петдесет и пет арабско) - за производствени и складови дейности (предишен УПИ III - 3355 - хранително - вкусова промишленост „Витамина“ АД) и Урегулиран поземлен имот II - за производствени и складови дейности от кв. 105 (сто и пет) по плана на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, одобрен със Заповед № 413/18.07.1996 г., Заповед № 329/14.05.1997 г., Заповед № 224/15.10.2002 г. и Заповед № 328/29.10.2008 г., която сграда е съставена от два самостоятелни обекта, от които Източният е с площ от 3370 кв.м. (три хиляди триста и седемдесет кв.м.), с два самостоятелни входа, попадащ в УПИ III - 3355 - за производствени и складови дейности, кв. 105 по плана на гр. Стамболийски, област Пловдив, а Западният е с площ от 1368 кв.м. (хиляда триста шестдесет и осем кв.м.), със самостоятелен вход, попадащ в УПИ II - за производствени и складови дейности, кв. 105 на гр. Стамболийски, област Пловдив, като границата между УПИ III - 3355 - за производствени и складови дейности и УПИ II - за производствени и складови дейности съвпада с границата между двата обекта, ведно със съответното право на строеж върху гореописаните урегулирани поземлени имоти, а именно УПИ III - 3355 - за производствени и складови дейности и УПИ II - за производствени и складови дейности от кв. 105 по плана на гр. Стамболийски, област Пловдив, ведно с правото на реално ползване на Западния самостоятелен обект с площ от 1368 кв.м. (хиляда триста шестдесет и осем кв.м.) със самостоятелен вход, попадащ в УПИ II - за производствени и складови дейности, кв. 105 на гр. Стамболийски, Пловдивска област, от описаната по - горе едноетажна масивна производствена сграда - източна производствена сграда, цялата с площ от 4738 кв.м. (четири хиляди седемстотин тридесет и осем кв.м.), с граници на обекта: от изток - източният самостоятелен обект от описаната едноетажна масивна сграда - източна производствена сграда с площ от 3370 кв.м. (три хиляда триста и седемдесет кв.м.) и попадащ в УПИ III - 3355 - за производствени и складови дейности, кв. 105 по плана на гр. Стамболийски, област Пловдив, от юг - строяща се Сграда (цех) със застроена площ от 2781 кв.м. (две хиляди седемстотин осемдесет и един кв.м.), попадаща в УПИ II - за производствени и складови дейности, кв. 105 на гр. Стамболийски, област Пловдив, от запад и север - празното УПИ II - за производствени и складови дейности, кв. 105 на гр. Стамболийски, област Пловдив, съгласно договор за делба от 27.07.2005 г., сключен между „Норч“ АД и „Витамина - Ес“ АД. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 736 320,00 лв. (седемстотин тридесет и шест хиляди триста и двадесет лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена с протокол на ЧСИ от 06.11.2019 г., съгласно чл. 494, във вр. с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279